Gyakran ismételt kérdések

Az ÉTDR-ben nincs lehetőség jogi személyek (cégek, alapítványok, egyesületek, stb.) regisztrációjára.

Az ÉTDR felhasználója csak természetes személy lehet, minden felhasználó a saját Ügyfélkapujával használja a rendszert.

A jogszabályok azonban lehetőséget adnak arra, hogy egy eljárásban az ügyfél meghatalmazottja, vagy képviselője útján vegyen részt, így erre az ÉTDR-ben is lehetőséget biztosít.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet több ponton is tartalmazza mind a kérelmező, mind a tervező feladataira, kötelezettségeire, lehetőségeire vonatkozó szabályokat, de a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény vonatkozó részeinek ismerete is szükséges a meghatalmazott és a képviselő közreműködéséhez. Ezeken túl elengedhetetlen feltétel a polgári jog és a cégjog vonatkozó részének ismerete (a cég képviseletére és a megbízás feltételeire vonatkozó előírások nem közigazgatási és nem informatikai természetű információk).

 

A meghatalmazott

A meghatalmazást a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és a polgári jog szerinti formában kell elkészíteni. Papír alapú meghatalmazást személyesen vagy postai úton lehet csak benyújtani, de az elektronikus (azaz elektronikusan hiteles, digitálisan aláírt) meghatalmazást online módon is lehet csatolni a kérelemhez. Ebben az esetben a tárhely létrehozásakor az eljárás indításának módja mezőben a „Meghatalmazottként” opciót kell választani. Ekkor a létrejött tárhely „Érintettek” adatai között a tárhelyet létrehozó meghatalmazottként lesz feltüntetve. Ezután az „Érintettek” között rögzítenie kell magát a kérelmezőt (ügyelve, hogy elsődleges kérelmezőként jelölje meg). Amennyiben a kérelmező jogi személy, ezt az érintett adatainak rögzítésekor külön be kell jelölni.

 

A képviselő

Ha jogi személy (cég, alapítvány, egyesület, stb.) ügyfélként szeretné használni az ÉTDR-t, úgy a regisztrációt a nevében a cégjegyzésre jogosult személy végezheti. Ebben az esetben – ha a jogi személy kérelmezőként szerepel az ügyben – a tárhely létrehozásakor az eljárás indításának módja mezőben a „Képviselőként” opciót kell állítani. Ekkor a létrejött tárhely „Érintettek” adatai között a tárhelyet létrehozó képviselőként lesz feltüntetve. Ezután az „Érintettek” között rögzítenie kell magát a kérelmezőt (ügyelve, hogy elsődleges kérelmezőként jelölje meg). Az érintett adatainak rögzítésekor külön be kell jelölni, hogy jogi személyről van szó.

Amennyiben a jogi személy nevében a képviseletre jogosult személy jár el (és ez a jogosultság a cégnyilvántartásból ellenőrizhető), úgy külön meghatalmazásra, igazolásra nincs szükség. Az eljáró hatóság a későbbiekben a cégnyilvántartási adatok alapján ellenőrzi, hogy az eljárási jogosultság valóban megvan‑e.

Ha a jogi személy nevében a cégjegyzésre jogosult személy nem kíván, vagy nem tud eljárni, akkor lehetőség van arra is, hogy meghatalmazással meghatalmazott járjon el. 

Tervező a tárhelyet csak akkor hozhatja létre, illetve a kérelmet abban az esetben nyújthatja be az építtető helyett, ha meghatalmazottként jár el.

A tervező ügyféli jogállását az eljárásban vizsgálni kell. Ez azt jelenti, hogy a tervező nem automatikusan kap ügyféli jogkört az eljárásban. Tervező a kérelmező nevében csak akkor járhat el, ha az eljárásra az ügyféltől (kérelmezőtől) megbízást, felhatalmazást kap. Tervező tehát a tárhelyet csak akkor hozhatja létre, ha meghatalmazottként jár el. (Lásd. „Jogi személy regisztrálhat-e az ÉTDR-ben? Hogyan kell eljárni egy beruházó cég nevében?”)

Ha a tervező tervezőként is és meghatalmazottként is érintett az ügyben, akkor az adatait tervezőként és meghatalmazottként is rögzíteni kell a tárhely „Érintettek” listájában.

A tárhely tulajdonosának lehetősége van betekintési jogosultságot is beállítani, így a betekintő végig tudja követni az eljárást, bele tud tekinteni a dokumentumokba, de cselekményeket nem tud indítani. A betekintői jogosultsághoz a kérelmezőnek nem szükséges Ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznie, ebben az esetben ő egyedi kódot kap a belépéshez.

Annak érdekében, hogy a kérelem a megfelelő, illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatósághoz kerüljön benyújtásra, nem a kérelmezőnek kell kiválasztania a hatóságot, hanem az ÉTDR automatikusan felajánlja azt, az építés helye és az engedély típusa szerint. A tévedés lehetősége azonban fennáll abban az esetben, ha a kérelmező nem jól választja ki az eljárás típusát, vagy tévedésből került benyújtásra a kérelem.

Nem jó helyre benyújtott kérelem esetében, több lehetőség is van attól függően, hogy a hatóság, vagy a kérelmező veszi ezt észre.

 1. Ha a hatóság megállapítja, hogy nem ő az illetékes szerv, akkor azt a hatályos jogszabályok alapján átteszi ahhoz a hatósághoz, aki eljárni köteles az ügyben. Ha ÉTDR-t használó építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságról van szó, akkor ezt az ÉTDR „Áttétel” funkciójával meg tudja tenni.
 2. Ha a kérelmező/benyújtó állapítja meg, hogy nem ahhoz a hatósághoz nyújtotta be a kérelmet, amelyhez kellett volna, akkor a „Kérelem visszavonása” funkcióval korrigálni tudja az elkövetett hibát. A kérelem visszavonásáról azonban tudni kell, hogy azzal nem lesz automatikusan megszüntetve az eljárás, hanem a hatóság ezen új információ birtokában a hatályos jogszabályok alapján döntést hoz az ügy további sorsáról (megszünteti az eljárást, átteszi, stb.). A kérelem visszavonásakor csatolni kell egy levelet (PDF/A formátumban), amiből kiderül, hogy mi a kérelmező szándéka, elvárása (tájékoztatás, szüntessék meg az eljárást, stb.).

Mindkét esetben szükséges tudni, hogy egy ÉTDR azonosító alatt csak egy eljárás folytatható le (míg a szakhatósági és egyéb szervi eljárások száma nem korlátozott). Azaz, ha a hibásan benyújtott kérelem építésügyi (építésfelügyeleti) hatósági eljárás lefolytatására irányult, akkor annak megszüntetése esetén csak új tárhely létrehozásával lehet ismételten benyújtani a kérelmet, immár a megfelelő helyre. Szakhatósági, tervtanácsi, településképi véleményezési eljárásban azonos tárhelyből újabb és újabb megkeresést is lehet indítani (függetlenül attól, hogy előző megkeresésekre a kérelmező kapott-e már választ).

Nem megfelelő eljárás indítása esetében is több lehetőség is van attól függően, hogy a hatóság vagy a kérelmező veszi ezt észre:

 1. Ha a hatóság állapítja meg, hogy nem megfelelően lett megnevezve a kérelmezett eljárás típusa, úgy a hatóság módosítja az eljárás típusát, és azt tartalma alapján bírálja el.
 2. Ha a kérelmező/benyújtó állapítja meg, hogy nem megfelelő kérelemmel fordult a kiválasztott hatósághoz, akkor a „Kérelem visszavonása” funkciót alkalmazva visszavonhatja, a „Kérelem módosítása” funkciót használva pedig módosíthatja a kérelmét.

Téradatbázisban a vezetékek vonal típusú objektumként jelennek meg, ezen objektumok attribútum (leíró) adataként tárolandók a vezeték adatai.

Nem, a megjelenés módja az egyes szakágakban egységes, viszont a leíró adatok tartalmában megjelenik a vezetékszakaszok különfélesége.

Az e-közmű részére szolgáltatott adatok publikálásának dátuma.

A vezeték bemérésének vagy digitális térinformatikai adatának létrejöttének időpontja.

A vezeték megvalósulási időpontja.

A „Számított érték” mezőbe a 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. mellékletében előírtak alapján meghatározott számított építményértéket kell beírni ezer forintban megadva.

Az ÁLTALÁNOS, KÖZLEKEDÉSI és HÍRKÖZLÉSI építményfajták esetén az e-napló készenlétbe helyezéséhez rendszerhasználati díj átutalása szükséges. A vízi és ipari (320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták) naplók használata jelenleg díjmentes.

A rendszerhasználati díj mértékét a 313/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szabályozza. Az építmény számított értékét az építésügyi bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XII. 5.) Korm. rendelet 1. melléklete alapján kell megállapítani.

A napló készenlétbe helyezési kérelem benyújtása után tudja letölteni a díjbekérőt (PDF formátumban), mely a rendszerhasználati díj pontos összegét és az átutalásához szükséges adatokat tartalmazza.

A díjbekérő PDF dokumentumot a készenlétbe helyezési kérelem benyújtása során, a számlázási adatok kitöltése, s ezt követően a „Megrendelés” gomb megnyomása után megjelenő oldalról lehet letölteni. A díjbekérőt a készenlétbe helyezési kérelmet benyújtó személy a későbbiekben is le tudja tölteni az adott e-napló alapadatait tartalmazó oldalon, amíg az adott kérelem „Benyújtva” állapotban van. Ehhez be kell lépnie az e-napló alkalmazásba, majd a főoldalon a „Készenlétbe helyezések” menüpontban ki kell választania az adott e-naplót, s rákattintva annak sorára, a megjelenő oldal („E-napló alapadatok”) jobb felén található a letölthető díjbekérő PDF dokumentum linkje.

Felhívjuk figyelmét, hogy a banki átutalás során a közlemény rovatba kizárólag a díjbekérőn feltüntetett közlemény adatot írja be. Ellenkező esetben a befizetés beazonosítása és a kérelem készenlétbe helyezése már nem automatikusan történik, így meghaladhatja a szokásos időtartamot.

A rendszerhasználati díj befizetéséről szóló elektronikus számlát a készenlétbe helyezést követően az alkalmazás a kérelmet benyújtó személy saját adatainál megadott e-mail címre automatikusan elküldi. Emellett az e-számla letölthető a kérelmet benyújtó felhasználó által, az e-építési napló alkalmazás felületéről, a „Saját adatok” menüpont „Kapott számlák” alpontján belül.

ÁLTALÁNOS, KÖZLEKEDÉSI és HÍRKÖZLÉSI építményfajták esetén:

Az e-napló készenlétbe helyezéséhez rendszerhasználati díj átutalása szükséges! A készenlétbe helyezés a díjbekérő szerint szabályosan utalt rendszerhasználati díj hivatalos beérkezését követően automatikusan megtörténik. Amennyiben az átutalás nem a díjbekérőn megadott adatok alapján történt, a készenlétbe helyezés manuálisan történik, melynek hosszabb az átfutási ideje.

 

VÍZI és IPARI építményfajták esetén:

A vízi és ipari (320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták) naplók használata jelenleg díjmentes. Az e-naplók munkanapokon munkaidőben – formai ellenőrzés után – manuálisan kerülnek készenlétbe helyezésre, amennyiben a készenlétbe helyezéshez szükséges dokumentumok feltöltésre kerültek.

Amennyiben a benyújtott e-napló készenlétbe helyezési kérelem elfogadásra került, (az e-napló állapota „Készenléti állapot”) az alábbi lépések következnek:

 1. Létre kell hozni annyi e-főnaplót, ahány kivitelezővel az építtető szerződésben áll. Az „+új e-főnapló készenlétbe helyezése” gombbal tud e-főnaplót létrehozni. (Az e-főnapló létrehozása díjmentes.)
 1. Az e-főnaplóban ki kell osztani a szerepköröket. Ahhoz, hogy a munkaterületet át lehessen adni, és napi jelentéseket lehessen rögzíteni, mindenképpen ki kell osztani a „Kivitelező – napi jelentésért felelős” szerepkört. Ezt a szerepkört kötelező kiosztani, és egyszerre csak egy felhasználó töltheti be. A "Kivitelező - napi jelentésre jogosult" szerepkört akár több felhasználó is betöltheti. Ez utóbbi a felelős helyettesítésére szolgál. A „Kivitelező - napi jelentésért felelős” szerepkörnél a "nem értelmezett" szakágat kell választani, a szakág választásnak a „Felelős műszaki vezető” és az „Építési műszaki ellenőr” szerepkörök kiosztásánál van jelentősége.
 1. El kell fogadni a szerepköröket. Amennyiben a szerepkör kiosztások megtörténtek, úgy a visszaigazolási kódot a szerepkört kiosztó személy megtalálja a "Visszaigazolások" menüponton belül a "Küldött visszaigazolások" fülön. Az itt található kódot kell átadnia valamilyen formában (pl. e-mail, SMS) annak a személynek, akinek a szerepkört kiosztotta. Ez a személy szintén a "Visszaigazolások" menüpontban, azon belül a "Visszaigazolásokra várók" fülön találja meg a szerepkör kiosztásról szóló értesítést, s a visszaigazolási kód beírásával tudja elfogadni vagy elutasítani a kiosztott szerepkört.
 1. Fel kell tölteni az e-főnaplóba a szerződéses adatokat és magát a szerződést. Miután a „Kivitelező- napi jelentésért felelős” elfogadta a szerepkörét, ki kell tölteni a szerződéses adatokat. Ezt az „Építtető”/”Építtető meghatalmazottja”, illetve a „Kivitelező - napi jelentésért felelős” szerepkörrel rendelkező felhasználó tudja megtenni. Az "Új (módosító) szerződés" gombra kattintva kell felvinni a szerződéses adatokat. Majd a „Szerződés csatolmányok” menüpontban fel kell tölteni a kivitelezői szerződés aláírt és beszkennelt példányát.
 1. Át kell adni a munkaterületet. Fenti lépések elvégzése után válik aktívvá a „Munkaterület átadása” gomb, mely a „Kivitelező - napi jelentésért felelős” szerepkörre kattintva jobbra lent található. A munkaterület átadása hasonlóan működik, mint a szerepkör osztás, ebben az esetben azonban nincs szükség visszaigazoló kódra. A „Kivitelező - napi jelentésért felelős” szerepkör a „Visszaigazolások” menüpontban, azon belül a „Visszaigazolásra várók” fülön kap értesítést a munkaterület átadásról és ott el kell azt fogadnia a megfelelő gomb megnyomásával.
 1. A munkaterület átadás-átvételről és körülményeiről egy eseti bejegyzést kell írnia az építtetőnek és a kivitelezőnek is.
 1. A napló vezetése. Ezen lépések végrehajtása után tudnak majd napi jelentést tenni az alábbi szerepkörökkel rendelkező személyek: „Kivitelező – napi jelentésért felelős”,  „Kivitelező – napi jelentésre jogosult” és az „FMV – napi jelentésre jogosult”. Minden más szerepkörrel kizárólag eseti bejegyzést lehet rögzíteni.

A kiosztott szerepkörök elfogadásához szükséges egyszer használatos visszaigazolási kód a szerepkör kiosztás elmentésekor automatikusan megérkezik a szerepkört kiosztó személy „Visszaigazolások” / „Küldött visszaigazolások” menüjébe. Az itt található kódot kell átadnia valamilyen formában (pl. e-mail, SMS) annak a személynek, akinek a szerepkört kiosztotta.

A szerepkört kapó személy a "Visszaigazolások" / "Visszaigazolásokra várók" menüben találja meg a szerepkör kiosztásról szóló értesítést, s a visszaigazolási kód beírásával tudja elfogadni vagy elutasítani a kiosztott szerepkört.

Amennyiben nem találja az erről szóló visszaigazolást, kérjük, frissítse az alkalmazást a Ctrl+F5 billentyűkombináció megnyomásával.

Napi jelentést kizárólag az alábbi szerepkörökkel lehet rögzíteni: „Kivitelező – napi jelentésért felelős”, „Kivitelező – napi jelentésre jogosult” és az „FMV – napi jelentésre jogosult”. Minden más szerepkörrel kizárólag eseti bejegyzést lehet rögzíteni.

A napi jelentések rögzítésének további feltétele az adott naplórészben a munkaterület átadás sikeres végrehajtása. Ellenőrizze le, hogy a munkaterület átadás és annak elfogadása is megtörtént-e.

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. §. (4a) bekezdése szerint:

„Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni."

Azaz, ha nem történik munkavégzés, semmilyen adatot nem kell felvinni, be sem kell lépni az e-építési napló alkalmazásba, ebben az esetben az alapértelmezett "Munkavégzés nem történt" szöveg jelenik meg az adott napon. Ha több napos munkaszünet áll fenn, vagy hétvégén nem történik munkavégzés, akkor az utolsó napi jelentésben rögzíteni kell a munka folytatásának várható dátumát.

Minden e-főnaplót és e-alnaplót egymástól függetlenül kell vezetni, így csak a saját létszám, munkaidő és munka adatokat kell rögzíteni. Az alvállalkozónál munkát végzők létszámát és munkavégzését az adott e-alnaplóban kell rögzíteni. Az e-alnaplóban szereplő létszám adatokat a rendszer automatikusan átemeli a felette lévő e-főnaplóba/e-alnaplóba. Az e-főnaplóban röviden összefoglalhatják az aznapi alvállalkozói munkavégzést.  

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 24. §. (4a) bekezdése szerint:

„Az építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó munkavégzési napon be kell jegyezni. Az építési naplót az építőipari kivitelezési tevékenység végzésének ideje alatt - a 26. § (8)-(10) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - az építési munkaterületen hozzáférhetővé kell tenni."

A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése szerint:

"A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező a vele szerződéses viszonyban álló alvállalkozó e-alnaplójának vezetését átvállalhatja. A fő- vagy megrendelő vállalkozó kivitelező, az alvállalkozó e-alnapló vezetésének átvállalása esetén ezen alvállalkozóval szerződéses viszonyban álló további alvállalkozó e-alnaplójának a vezetését is átvállalhatja. Az e-főnapló vagy az e-alnapló vezetésének átvállalását, átadását mindkét fél jóváhagyásával kell rögzíteni az e-főnaplóban vagy e-alnaplóban.

A naplóvezetés átvállalása nem vonatkozhat azokra a naplórészekre és mellékletekre, amelyet kizárólag a naplóvezetésre kötelezett tölthet ki, így a teljesítésigazolási naplóra, az elektronikus alvállalkozói nyilvántartásra és a gyűjtőnaplóra."

Fentieket figyelembe véve alvállalkozói naplóvezetés átvállalása esetén a megfelelő eljárás a következő:

 1. Létre kell hozni az e-alnaplót az alvállalkozó részére.
 2. Az alnaplóban ki kell osztani a "Kivitelező - napi jelentésért felelős" szerepkört a szerződés szerinti alvállalkozó részére, és el kell végezni a szokásos lépéseket (alvállalkozói szerződés feltöltése, munkaterület átadás).
 3. Az e-alnapló mellékletei közé fel kell tölteni a naplóvezetés átvállalásáról szóló megállapodást is.
 4. Ki kell osztani a "Kivitelező - napi jelentésre jogosult" szerepkört annak a felhasználónak (a fővállalkozó- vagy megrendelő kivitelezőnek), aki a naplóvezetést átvállalta.

A naplóvezetés átvállalása - ahogy a jogszabály is előírja - kizárólag a napi jelentések rögzítésére vonatkozik, a többi műveletet (mellékletek, teljesítésigazolások feltöltése, az e-alnapló zárása stb.) ebben az esetben is a "Kivitelező - napi jelentésért felelős" tudja majd elvégezni. Természetesen az alvállalkozó "Kivitelező - napi jelentésért felelős" látja az e-alnaplót, és ő is tud napi jelentéseket rögzíteni benne.

Amennyiben az építtető és a kivitelező között vitás helyzet alakul ki, akkor jogi segítséget célszerű igénybe venni.

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 33. § (7) szerint:

„Ha az építtető és a fővállalkozó kivitelező közötti vita miatt nem történik meg az építési munkaterület (1) bekezdés szerinti átadás-átvétele, a vitarendezés érdekében a fővállalkozó kivitelező vitarendezési eljárást vagy szakértői szervezet szakvéleményének kiadását kezdeményezheti.”

A Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ) a 2013. évi XXXIV. törvény alapján az építészeti-műszaki tervezési, építési és kivitelezési szerződések teljesítéséből fakadó viták ügyében tud eljárni. Kérelmet adhat be és így a szakértői eljárás lefolytatását kérheti a megrendelő, a tervező, a kivitelező vagy az alvállalkozó. Fontos, hogy a vitás teljesítéssel összefüggésben írásbeli szerződés álljon rendelkezésre, mert a jogszabály szerint csak ebben az esetben fogadhatják be a kérelmet.

Az e-építési napló alkalmazásba feltöltött és elmentett dokumentumokat mentés után már nem lehet törölni. Eseti bejegyzésben rögzítheti, hogy az adott dokumentum tévesen került feltöltésre.

Egy e-napló/e-főnapló/e-alnapló lezárását visszavonni nem lehet, azaz nem lehet újranyitni szerkesztésre, így benne új dokumentumot vagy bejegyzést utólag rögzíteni nem lehet. Ebben az esetben egy új e-naplót/e-főnaplót/e-alnaplót javasolt létrehozni.

 

Amennyiben az egymás felett futó vezetékek eltérő leíró adattal rendelkeznek, akkor célszerű a vezetékeket elkülönítetten nyilvántartani.

Az e-közmű rendszerében a közművezeték-üzemeltetőknek a regisztrációs adatok megadására online felületen, az e-epites.hu honlap "Közművek" oldalán, ügyfélkapus bejelentkezést követően van lehetőség.

Az e-közmű rendszerében, a tervezők a regisztrálni tudnak az online felületen az e-epites.hu honlap "Lakosság / E-közmű" oldalán. A tervezéstámogató modul eléréséhez kamarai adatok megadása szükséges.

Ügyfélkapus belépés után a nyitó oldalon lehet a közmű regisztrációt elindítani. Ugyanezen az oldalon lehet csatlakozni már létrehozott közművezeték-üzemeltetőhöz is. A részletes leírás a Segédletek – Felhasználói kézikönyv ehhez tartozó pontjában érhető el.

WMS kérések: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic

WFS kérések: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature (filterrel és resulttype=hits-el kombinálva)

A téradatszolgáltatást az E-közmű Általános Szerződési Feltételek dokumentum 1. és 2. számú melléklete alapján kell kialakítani. Ezeket az e-epites.hu honlap Lakosság / E-közmű / E-közmű ÁSZF pontban lehet elérni.

Nem, a megjelenés módja az egyes szakágakban egységes, viszont a vezetékek leíró adataiban további információkat lehet elérni a vezeték tulajdonságáról. 

Nem. A rendszer az állami ingatlan-nyilvántartási kataszteri adatokat képi szolgáltatásként kapja. Az alaptérképként használható nyilvántartás a HRSZ alapú lekérdezéseket és a tájékozódást segíti.

A közművezeték-üzemeltetők alkalmazottja vagy megbízottja lehet a rendszerben kapcsolattartó. A kapcsolattartók két jogosultsági csoportba tartozhatnak: rendszer adminisztrátor vagy ügyintéző. Ezek részletes leírását a felhasználói kézikönyv regisztrációról szóló része, a 4.4.8. fejezet tartalmazza.

A digitális nyilvántartás kialakításának követelményeit a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

A síkrajzi és a magassági részletpontok helyzeti középhibáját a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet 5. száma melléklete tartalmazza.

A vezetékek geometriáját az attribútumai alapján szakaszolják - azaz közeg vagy tulajdonos, ill. bármely más attribútum érték változásnál új vektor/szakasz kezdődjön.

Az e-közmű üzemeltetőjének az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu email címen teheti fel kérdéseit, vagy telefonon az alábbi időpontokban:

hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:30
péntek: 8:00 - 14:00

Az alábbi telefonszámok valamelyikén:

+36 (1) 279-2643; +36 (1) 279-2647

A 324/2013. (VIII.29) kormányrendelet alapján a regisztrációra kötelezettek köre:
Regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezettek a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékek, valamint az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építmények üzemeltetői, amelyeknél az e-közmű felé szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelősek annak naprakész nyilvántartásáért.
Térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett:
a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú közművezetékek,
b) a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos mezőbeni vezetékrendszerek,
c) az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmények, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmények, nukleáris rendszer és rendszerelemek,
d) a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeinek,
e) a nagynyomású szénhidrogén-vezetékek,
f) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú hálózatok,
g) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények,
h) a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeinek,
i) a mobil távközlési építmények,
üzemeltetője, kizárólag az a)–i) pontban foglaltak vonatkozásában, azonban az e-közmű rendszerben regisztrálni és közműnyilatkozat kiadására irányuló közműegyeztetési folyamatban részt venni köteles.

 

Az adatszolgáltatás folyamatos, vagyis a hozzáférést mindig biztosítani kell a naprakész adatokhoz.

a) A 324/2013. (VIII.29) Korm. rendelet szerint a regisztrált közmű köteles: a folyamatos adatszolgáltatásra,

b) az újonnan létesülő közművezeték esetén a nyilvántartásba vételt követően 15 napon belül gondoskodni a tervezett nyomvonal e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról,

c) az újonnan létesült közművezeték használatbavételi (üzemeltetési) engedélyének közlését követően 15 napon belül gondoskodni a nyilvántartásba vett közművezeték e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról,

d) a valós állapotot tükröző adatot szolgáltatni az e-közműt üzemeltető szervezet részére az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről, ügyfélszolgálatairól,

e) a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és elérhetőségéről adatot szolgáltatni,

f) az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről adatot szolgáltatni,

g) a közműegyeztetés esetén 8 napon belül nyilatkozni érintettségéről, amennyiben úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további 22 napon belül nyilatkoznia kell, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.

Az Ügyfélkapus belépés teszi lehetővé, hogy a felhasználó a személyazonosságát igazolja.
(Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a https://ugyfelkapu.gov.hu/ érhető el)

A rendszer a téradatszerverek felé irányuló kéréseit, szerverspecifikusan kell paraméterezni, ezek minden esetben eltérnek egymástól. Ezért szükséges a típusát rögzíteni (Geoserver, Mapserver, ArcGIS Server,MapGuide, stb.)

2017. június 1-jétől. Bizonyos közművezeték-üzemeltetők esetében a végső határidő 2017.12.31. volt.

A közművezeték-üzemeltető köteles a valós állapotot tükröző adatot szolgáltatni az e-közműt üzemeltető szervezet részére

• az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről,

• az a) pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatairól,

• a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és közvetlen elérhetőségéről és

• az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről.

A vezetékek adataihoz való hozzáférést WMS (Web Map Service) és WFS (Web Feature Service) szolgáltatással kell biztosítani. Az ÁSZF tartalmazza a szolgáltatás kialakításának részleteit. A hálózati-információkról a paraméterezési ajánlásban meghatározott tartalommal, jelkulccsal, attribútumokkal ellátva kell a téradatokat szolgáltatni. A WFS adatkommunikációra vonatkozóan ajánlás készült az egységes adatszolgáltatás kialakítása érdekében, mely XSD formában is letölthető az e-építés Közművek oldalán. Az E-közmű részére csak a szolgáltatás linkjét, valamint a metaadatait kell megadni az e-közmű rendszerben az  Adatszolgáltatás pontban.

Minden olyan települést fel kell venni, amely közigazgatási határát érinti a téradatszolgáltatásban szereplő közmű hálózata, ezzel biztosítható, hogy minden tervezés-támogatási és közműegyeztetési ügybe bekerüljön az érintett közművezeték-üzemeltető.

Téradatbázisban a vezetékek vonal típusú objektumként jelennek meg, ezen objektumok attribútum (leíró) adataként tárolandók a vezeték adatai.

Igen. A paraméterezési ajánlásban szereplő rétegek szimbólumkészletét tartalmazza az ekozmu_sym.ttf és rendelkezésre állnak SLD-k  (Styled Layer Descriptor, mely XML nyelven írja le a réteg megjelenítését). Ezek letölthetők az e-építés oldalon a Segédletek – WFS menüpontból.

Az e-építés portál Közművek oldalán elérhető a vezetékek attribútumaira vonatkozó séma (XSD) az Adatszolgáltatás – Segédletek- WFS pontjában.

Az erre vonatkozó részletes leírás az e-epites.hu portál Közművek oldalán, az Adatszolgáltatás-WFS menüpontban található, E-közmű Geoserver segédlet néven.

Az erre vonatkozó részletes leírás az e-epites.hu portál Közművek oldalán, az Adatszolgáltatás-WFS menüpontban található, Segédlet - Esri SHP fájlok előállítása DWG rajzokból néven.

A közművezeték-üzemeltetők által feltett hiánypótlási kérdésekre az ügytárban a „közművezeték-üzemeltetői válaszok” oldalon található „hiánypótlás” gomb megnyomása után lehet válaszolni abban az esetben, ha a kérelem státusza „hiánypótlás benyújtásra vár”, vagyis az összes közmű feltette hiánypótlási kérdését, vagy megtette első körös nyilatkozatát. A válaszokat csatolt dokumentumok formájában lehetséges megadni úgy, hogy minden kérdést egy körben szükséges megválaszolni. A hiánypótlás benyújtására 30 nap áll rendelkezésre.

Az e-közmű rendszerhasználati díjról szóló számlát legkésőbb 15 nappal a fizetést követően küldjük meg arra az e-mail címre, amelyet a megrendelői adatoknál rögzített a felhasználó. Amennyiben a számla nem érkezik meg a fenti határidőn belül, úgy kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az e-közmű helpdesk munkatársaival.

Az e-közmű szolgáltatások igénybevételéért a Felhasználó az Üzemeltető részére csak az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) által biztosított VPOS (interneten történő bankkártyás fizetés) szolgáltatásán keresztül fizeti meg a rendszerhasználati díjat.

Alap esetben minden közművezeték-üzemeltetőnek van legalább 1 „Admin” felhasználója. Ahhoz, hogy ezt a felhasználót törölni lehessen, szükséges egy másik „Admin” felhasználó megléte is. Ehhez egy másik felhasználónak is csatlakoznia kell a közművezeték-üzemeltetőhöz, a „Csatlakozás” funkció segítségével. Ezt követően a rendszer „Admin” felhasználójának jóvá kell hagynia a csatlakozást, majd „Ügyintéző” típusú felhasználóból „Admin” típusú felhasználóvá alakítani a felhasználót. Ha ez megtörtént, az új „Admin” felhasználó a „Törlés” funkció használatával a régi „Admin” felhasználót törölni tudja, és a hozzárendelt ügyeket át tudja tenni saját magára, vagy egy másik aktív felhasználóra. 

A regisztrációs adatok bármilyen módosítása után új tanúsítványt kell elfogadni, a Tanúsítvány menüpontban.

Közművezeték-üzemeltetőként az „Adatszolgáltatás” menüpont, „Üzemeltetői igazolás” alpontjában tudok felrögzíteni üzemeltetői igazolásokat. Amennyiben megtörtént a rögzítés, úgy egy „Admin” típusú felhasználó jóváhagyására van szükség ahhoz, hogy előálljon a letölthető dokumentum. A jóváhagyást követően egy elektronikusan aláírt PDF dokumentum tölthető le a rendszerből a „Hiteles üzemeltetői igazolás letöltése” gomb megnyomásával.

Minden nap éjfélkor egy automatikus ellenőrzés lefut, amely megvizsgál minden téradat szolgáltatást. Ezen felül kollégáink minden nap ellenőrzik manuálisan is a hálózatokat és elérhetőségüket. Téradat ellenőrzést a Téradatok felületen, További műveletek – Téradat szolgáltatás, Ellenőrzésnek kérése gombbal lehet kérni. Ilyen kollégáink a lehető leghamarabb ellenőrzik a kért szolgáltatásokat.

Ha a tervezés támogatás során letöltött állományaiban hiányzó adatot vesz észre, kérjük kérelme adataival keresse fel az ügyfélszolgálatot, az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu címen. Amennyiben a téradat közműszolgáltatás kiesés miatt nem volt elérhető, kollégáink ezt jelzik önnek. Ez esetben kérelme azonosítójára hivatkozva keresse meg közvetlenül a közművezeték-üzemeltetőt a hiányzó adatokért, amelyeket a 324/2013 (VIII. 29) Korm. rendelet alapján kötelesek díjmentesen a rendelkezésére bocsátani.

A cégadminisztrátor jogosultság beállításához kérjük, hogy az alábbi dokumentumokat küldje be a Lechner Tudásközpont hivatali kapujára (705221340 Lechner Nonprofit Kft. (VÁTI)):

- cégkivonat,

- aláírási címpéldány,

- nyilatkozat OÉNY-es regisztrációról, (A nyilatkozatra nincs formanyomtatvány. Az OÉNY-be történő céges regisztrációról és az adminisztrátori szerepkör igényléséről kellene nyilatkozni.)

- illetve, ha nem képviseletre jogosult kíván adminisztrátor lenni, akkor egy meghatalmazás a képviseletre jogosult részéről.

 

A szükséges dokumentumokat az e-Papír alkalmazással (https://epapir.gov.hu/) tudja számunkra eljuttatni, a "cégkapuból küldve szeretné e-papírt benyújtani" opciót választva, címzettként a Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft.-t kiválasztva.

Kérjük, hogy az üzenet tárgyában tüntesse fel: "OÉNY-regisztráció".

Amennyiben nem valamilyen cég szakembereként, hanem magánszemélyként szeretne tervező szerepkörben eljárni, azt a "Tervező (magánszemély)" szerepkörben tudja megtenni. Ezt a szerepkört az IDM oldalán (https://www.oeny.hu/oeny/idm/) a Privát profilom felületén az Új szerep hozzáadása pontnál tudja kiválasztani.

A regisztrációról további – szöveges (pdf) és oktatófilmes – információkat a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet oldalon talál.

Az IDM (központi jogosultság és felhasználó kezelő (identity management) az Országos Építésügyi Nyilvántartás (továbbiakban: OÉNY) modul felhasználóinak regisztrációját, azonosítását és jogosultság-kezelését biztosítja. Az egyes alkalmazások különböző szolgáltatásainak igénybevétele eltérő azonosítási feltételekhez kötött, ezért az IDM modul egyaránt biztosítja a(z):

 • publikus, az e-epites.hu portálon regisztráció és azonosítás nélkül is elérhető szolgáltatások,
 • regisztrációhoz, ugyanakkor ügyfélkapus azonosításhoz nem kötött szolgáltatások,
 • ügyfélkapuval történő regisztrációt és azonosítást követően elérhető szolgáltatások,
 • egyéb KAÜ azonosítási módhoz kötött szolgáltatások

elérhetőségét.

Az OÉNY az Országos Építésügyi Nyilvántartás az építésügy, valamint a régészeti örökség és a műemléki érték védelme körébe tartozó hatósági és szakmai tevékenységeket kiszolgáló elektronikus alkalmazások, dokumentációk és adatállományok egységes, elektronikus formában – a Lechner Tudásközpont által – működtetett központi rendszere.

A NOM az OÉNY rendszerek értesítés-kezelő alkalmazása, melyen keresztül megtekintheti a szakrendszerekből érkező e-mail értesítéseket.

Az E-TÉR rendszerhez 9 féle szereplő kapcsolódik, ezek:

 • a szervezeti adminisztrátor,
 • a megbízó,
 • a tervező,
 • a véleményező,
 • az állami főépítész,
 • az országos főépítész,
 • a területrendezési minisztériumi állásfoglaló,
 • a településügyi minisztériumi állásfoglaló, valamint
 • a partnerek.

A különböző tervezésekben más és más szereplők vannak jelen, nem vesz részt minden folyamatban mind a kilenc szereplő. Az E-TÉR-ben felvehető szerepekről a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon egyrészt a Szerepkörök az E-TÉR rendszerben és Az egyes szerepkörök felvétele előtti teendők oktatófilmekben, másrészt a Használati útmutatókban talál további információt.

Az alábbi táblázatban látható, hogy az egyes E-TÉR szerepekhez milyen IDM szerepkör tartozik és ezek használatához, melyik szerepkört kell választani a jobb felső sarokban található szerepkörválasztóban.

E-TÉR szerep

IDM szerepkör

Szerepkörválasztó (Szerepcsoport)

szervezeti adminisztrátor

 

Felhasználóadmin

tervező

Tervező / Tervező (Msz)

Szakember

megbízó

E-TÉR Megbízó

Ügyintéző

véleményező

E-TÉR Hatósági kapcsolattartó

Ügyintéző

állami főépítész

Állami Főépítész

Ügyintéző

területrendezési minisztériumi állásfoglaló

E-TÉR Minisztériumi állásfoglaló

Ügyintéző

településügyi minisztériumi állásfoglaló

E-TÉR Minisztériumi állásfoglaló

Ügyintéző

Igen, egy személy bírhat több szereppel, ezeknek váltására a jobb felső sarokban a névre kattintva történik.

A jobb felső sarokban a nevére kattintva tudja kiválasztani a megfelelő szerepkört.

Abban az esetben, ha Ön Megbízó, Véleményező, Állami főépítész, Minisztériumi állásfoglaló vagy Országos főépítész szerepben vesz részt az E-TÉR folyamataiban, kérjük válassza az Ügyintéző szerepkört. Ha Ön Tervező válassza a Szakember szerepkört. Szervezeti adminisztrátorként válassza a Felhasználóadmin szerepkört. Amennyiben magánszemélyként, partnerként, civil vagy lakossági véleményezőként vesz részt a folyamatban nem szükséges szerepkört váltania.

A szervezeti adminisztrátor a tervezési folyamatban általában nem vesz részt, ám fontos feladatot lát el. Kezeli a szervezethez tartozó szereplők regisztrációit, valamint kiosztja rájuk a megfelelő szerepet a regisztrációs adatok alapján. Amíg a szervezeti adminisztrátor nem fogadja el a szervezet tagjainak regisztrációit, illetve nem osztja ki a szervezetét érintő szerepeket, addig az újonnan a szervezethez regisztrált szereplők nem képesek ellátni a feladatukat.

Ezen felül az esetlegesen inaktívvá vált profilok aktiválását is meg tudják tenni.

Amikor egy felhasználó távozik a szervezettől, vagy más feladatokat kap, tehát többé nem látja el az adott szerepet, a szervezeti adminisztrátor feladata a regisztráció törlése is.

A szervezeti adminisztrátor is elláthat más szerepet is, ha a megfelelő szerepet felveszi saját maga számára is.

A szervezeti felhasználói adminisztrátor a feladatával kapcsolatos további információkat a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/kezikonyv-admin  oldalon található Felhasználói kézikönyv adminisztrátorok számára c. segédletben talál.

Az adott szervezethez a megfelelő szerepkörrel szükséges bejelentkezni. A szerepkörváltáshoz a jobb felső sarokban a felhasználó nevére kell kattintani és a szükséges megnevezést (ügyintéző, vagy szakember) kiválasztani. Ekkor jelennek meg a szerephez tartozó menüpontok, amelyek segítségével a szükséges műveleteket el tudja végezni.

Az E-TÉR-be történő bejelentkezés után a jobb felső sarokban a névre kattintással a legördülő menüben megjelennek a beállított szerepkörök. A célnak megfelelő sorra kattintva lehet a feladathoz szükséges szerepkörrel belépni a rendszerbe.

A belépés után a jobb felső sarokban a névre kattintással a legördülő menüben a „beállítások” menüpontot választva megjelennek bal szélen a profilok. Ezeken belül megtekinthetőek a szerepkörök adatai.

Az E-TÉR rendszerben, ha valaki az adott szerepkört 365 napon belül nem használja, akkor a szerepköre inaktívvá válik.

A szervezeti adminisztrátori szerepkört a Lechner Tudásközpontban tudják újra aktiválni. Az oenyhelpdesk@e-epites.hu e-mail címre szükséges megküldeni a kérést, hogy újra aktiválásra kerüljön a szerepkör.

Más szerepkörök esetén a szervezeti adminisztrátor tudja elvégezni a szerepkör újra aktiválását.  A művelet leírása a felhasználói kézikönyvben megtalálható: https://www.e-epites.hu/sites/default/files/csatolmanyok/felhasznaloi_ke...

Ahhoz, hogy a felhasználó szervezeti adminisztrátori szerepkörre legyen jogosult, az adott szervezetnek ki kell töltenie és be kell küldenie a regisztrációs lapot, valamint a szervezeti regisztrációs táblázatot, mely alapján sikeres szervezeti regisztráció esetében a Lechner Tudásközpont adminisztrátora beállítja számára a szervezeti adminisztrátori szerepkört. A regisztrációs lap és szervezeti regisztrációs táblázatot itt érhető el: OÉNY Regisztrációs lap | E-építés portál (e-epites.hu).

A szerepkör beállítását követően a szervezeti adminisztrátor megkezdheti feladatainak ellátást.

Ki indíthat tervezést?

Tervezési folyamatot csak a települési (és fővárosi, kerületi, megyei jogú városi) önkormányzatok, megyei önkormányzatok, és a területrendezésért felelős minisztérium Megbízó szerepű felhasználója indíthat. Szervezeti adminisztrátor, Tervező stb. szerepű felhasználók számára nincs erre lehetősége.

Az E-TÉR-ben felvehető szerepekről a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon egyrészt a Szerepkörök az E-TÉR rendszerben és Az egyes szerepkörök felvétele előtti teendők oktatófilmekben, másrészt a Használati útmutatókban talál további információt.

A szervezet által kijelölt szervezeti adminisztrátornak el kell végeznie az OÉNY IDM rendszerben a magánszemély és szervezeti regisztrációját. A regisztráció jóváhagyásához hivatali kapun keresztül be kell küldeni a megfelelően kitöltött OÉNY szervezeti adminisztrátori meghatalmazást és a szervezeti regisztrációs táblázatot. Ezek a következő oldalról érhetők el:

Regisztrációs lap: https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-lap.

A regisztrációról további – szöveges (pdf) és oktatófilmes – információkat a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet oldalon talál.

A szervezeti adminisztrátorok feladatához a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/kezikonyv-admin szolgál segítségül.

Párhuzamosan zajlanak. Amennyiben az egyik rövidebb ideig tart, az lezárul, majd mindkét szakasz befejezése után léptethető a folyamat tovább.

A Tervekhez kapcsolódó feladataim listában az adott folyamatnál feltüntetett kezdési dátum a folyamat megbízó általi szerkesztésének kezdetét jelöli, nem az eljárás tényleges indításának az időpontját.

A folyamat elindításának az időpontját felületen nem látjuk, ahogy az egyeztetés megkezdésének az időpontját sem (csak a határidő dátuma jelenik meg a Folyamatban lévő tervezéseknél és az üzenetekben, a véleményező felületen pedig a hátralévő napok száma látszik).

Új szervezetet csak a Lechner Tudásközpont OÉNY rendszeradminisztrátora hozhat létre. Ahhoz, hogy a szervezetet a megfelelő adatokkal hozzuk létre, kérjük, hogy a szervezet adatait a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-lap oldalon található „Szervezeti regisztráció" táblázatot kitöltve, változatlanul excel formátumban, a táblázatban található, az Ön szervezetét érintő minden szakterületre vonatkozóan küldje meg a 705221340 Lechner Nonprofit Kft. (VÁTI) hivatali kapura. (A munkánkat megkönnyíti, ha ezzel egyidejűleg a szervezeti adminisztrátor meghatalmazást is megküldi.)

A Szervezeti regisztrációs táblázat feldolgozásáról külön értesítést küld a Lechner Tudásközpont emailben a szervezeti adminisztrátornak a regisztrációnál megadott emailcímére, a szervezet felhasználói ezt követően tudják majd elvégezni regisztrációjukat.

Jogszabályban meghatározott szervezet tagjaként:

Először regisztrálnia kell az OÉNY rendszerben. A regisztrációhoz – szöveges (pdf) és oktatófilmes – információkat a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/oeny-regisztracios-segedlet oldalon talál.

Másrészt a tervek véleményezéséhez „E-TÉR Hatósági kapcsolattartó” szerepkörrel szükséges rendelkeznie a szervezeténél. Szervezetének adminisztrátora jogosult a szervezetéhez tartozó felhasználók regisztrációjának kezelésére, a megfelelő, "E-TÉR Hatósági kapcsolattartó" szerepkör kiosztása érdekében forduljon hozzá.

Magánszemélyként:

Magánszemélyként bejelentkezést követően a Tájékoztatás menü Területek, ahol a tervezést figyelemmel kísérem, illetve a Folyamatban lévő tervezések menüpontjában tud csatlakozni az egyeztetéshez.

A Területek, ahol a tervezéseket figyelemmel kísérem menüpont a bejelentkezett felhasználók számára a menüsorból érhető el a Tájékoztatás menüpontban. Új területegység követéséhez kattintsunk az Új tervkövetés gombra, majd válasszuk ki a követni kívánt települést. A csatlakozásról és véleményezés menetéről bővebben a használati útmutató 7.2 és 5. fejezetében olvashat, melyet a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalról tud letölteni.

A Folyamatban lévő tervezések felületen a bal oldali menüsorban található rétegek felkapcsolásával válik láthatóvá a térképen, hogy milyen területegységen zajlik éppen tervezési folyamat. A rétegek betöltése több percig is eltarthat. A csatlakozásról és véleményezés menetéről bővebben a használati útmutató 7.1 és 5. fejezetében olvashat, melyet a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalról tud letölteni.

Partnerként az önkormányzat is meghívhatja a véleményezésbe a folyamatindítás 8. pontjában, illetve később is hozzá tudja adni a folyamat szerkesztése menüben. A véleményezés menetéről bővebben a használati útmutató 5. fejezetében olvashat, melyet a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalról tud letölteni.

Miután szervezetének adminisztrátora a regisztrációját elfogadta és a megfelelő „E-TÉR Hatósági kapcsolattartó” szerepkörrel ellátta, lesz lehetősége a tervezések egyeztetéseiben részt venni.

Már futó egyeztetések esetén ahhoz, hogy a megfelelő, „E-TÉR Hatósági kapcsolattartó” szerepkörrel rendelkező felhasználók adott eljárásba történő utólagos bevonása megtörténjen, a folyamatot elindító megbízó önkormányzatnak frissítenie kell a folyamatba bevont személyek listáját (ezt a megbízó önkormányzat a Megbízói tervek listában az adott tervezési folyamat Műveletek oszlopában lévő Szerkesztés ikonra kattintva, a „3. Jogszabályban előírt véleményezők” felületen tudja megtenni (https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato 3.2 fejezet). Javasoljuk, hogy ennek érdekében vegyék fel a kapcsolatot a megbízó önkormányzatokkal.

Az újonnan indított tervezések esetében a rendszer már automatikusan megfogja hívni Önt a folyamatokba, az előző bekezdésben leírt frissítésre csak a már futó folyamatok esetében van szükség.

Az E-TÉR-be (https://eter.e-epites.hu) bejelentkezve ügyintéző szerepkörben a főoldalon láthatóak a tervezések, amelyekben rész vesz. Válassza ki a megfelelőt majd nyissa le az Egyeztetés menüt, melynek Tervezés eredménye almenüjében találhatók a dokumentumok.

Az E-TÉR-be (https://eter.e-epites.hu) bejelentkezve ügyintéző szerepkörben a főoldalon láthatóak a tervezések, amelyekben rész vesz. Válassza ki a megfelelőt, majd nyissa le az Környezeti egyeztetés menüt, amelynek Tervezés eredménye almenüjében találhatók a dokumentumok.

A 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 4. § (4) bekezdése szerint az előzetes környezeti értékelés időtartama maximum 15 nap, ennek megfelelően a Megbízó szerepű felhasználó azt csökkentheti, így a 15 napnál rövidebb időt is megadhat. Amennyiben túl kevésnek tartja az időt, a tervezést elindító önkormányzattal kell felvennie a kapcsolatot.

Csak akkor látja a szervezeten belüli többi felhasználó a véleményt, ha az véglegesítésre és beküldésre került, mentett állapotban csak az észrevétel írója láthatja. Szervezeten kívüli véleményező nem láthatja egy másik szervezet véleményeit.

Ha a folyamat a következő szakaszba lép, akkor a véleményező a folyamat végéig a Futó tervezési folyamatokhoz korábban adott észrevételeim listában az adott folyamatot kiválasztva találja meg a megtett észrevételét. A folyamat lezárása után minden szereplőnek eltűnik az adott folyamat a felületéről.

A véleményezési határidő lejárata előtt nem véglegesített észrevételek a továbbiakban a véleményezők számára nem lesznek elérhetők, megtekinthetők.

Ahhoz, hogy a válasz láthatóvá váljon az Ön számára először a Tervező szerepű felhasználónak kell megválaszolni, majd ezt a Megbízó szerepű felhasználónak jóvá kell hagynia. Ez a folyamat időigényes lehet, amint a Megbízó szerepű felhasználó jóváhagyja a Tervező válaszát láthatóvá válik az Ön számára is. Erről a rendszer e-mail értesítést küld.

A Tervező és Megbízó szerepű felhasználók csak akkor látják a véleményt, ha azok véglegesítésre és beküldésre kerülnek, a Mentés gombbal csak piszkozatként menti a rendszer.

A véglegesítésre jelölt észrevételek beküldéséhez még további lépéseket kell tenni, a vélemény beküldésének lépéseit a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato  oldalon található települési tervekhez készült E-TÉR felhasználói kézikönyv 5.3.1 Vélemények című fejezet mutatja be részletesen.

Igen, az IDM-ben jelenleg csak szervezetek illetékességi területének beállítására van lehetőség.

Igen, erre van lehetőség, de csak akkor érdemes megtenni, ha az egyes régiós irodáknak meghatározott illetékességi területe van. Ilyene esetben a régiós irodákat külön kell regisztrálni, a szervezeti adminisztrátor lehet azonos is.

A törlés átfutási ideje általában 1-2 munkanap. A törlés pillanatában a folyamat részvevői e-mail értesítést kapnak.

A törlést követően azonnal indítható új folyamat.

Új tervezési folyamat indításakor az 1. lépésben a tervezés típus kiválasztására szolgáló legördülő listában egyszerre csak 10 elem jelenik meg. Ha ezek között nem találja a kívánt tervezés típust, kérjük, a beviteli mezőben kezdje el gépelni a kiválasztandó eljárás elnevezését, így az a legördülő menüben megjelenik és választhatóvá válik.

Fontos, hogy mindig a legújabb verzióját válassza az adott tervezés típusnak! A verziót a tervezéstípus nevének végén található szám mutatja meg pl.: v2.

Igen, a megbízói téradatfelhasználásról szóló nyilatkozat feltöltése minden esetben kötelező.

Javasoljuk a megbízói téradatfelhasználásról szóló nyilatkozat letölthető sablonjának használatát, hogy az tartalmilag megfeleljen az adatszolgáltatáshoz.

Amennyiben a két tervezés nem azonos típusba tartozik, van erre lehetőség. Azonos típusú tervezéseket azonban nem lehet párhuzamosan ugyanarra a területre kijelölni.

Az egy folyamattípusba tartozó tervezések nem futtathatóak ugyanazon területen egyidőben párhuzamosan.

Folyamattípusok és az azokhoz tartozó tervezéstípusok:

Településterv általános eljárásban

 • Településterv készítése általános egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv készítése általános egyeztetési eljárással
 • Településterv módosítása általános egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv módosítása általános egyeztetési eljárással

Fejlesztési terv

 • Településfejlesztési terv készítése általános egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési terv módosítása általános egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési terv készítése egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési terv módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési terv módosítása rövid egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési koncepció és ITS módosítása általános egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési koncepció módosítása általános egyeztetési eljárással
 • ITS módosítása általános egyeztetési eljárással

Településterv

 • Településterv készítése egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv készítése egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településterv módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településterv módosítása rövid egyeztetési eljárással
 • Településrendezési terv módosítása rövid egyeztetési eljárással

Településrendezési terv általános eljárásban

 • Településrendezési eszközök módosítása általános egyeztetési eljárással
 • HÉSZ módosítása általános egyeztetési eljárással
 • Településfejlesztési koncepció, ITS, településszerkezeti terv, HÉSZ együttes módosítása

Szerkezeti terv általános eljárásban

 • Településszerkezeti terv módosítása általános egyeztetési eljárással

Településrendezési terv

 • Településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • HÉSZ módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településrendezési eszközök módosítása rövid egyeztetési eljárással
 • HÉSZ módosítása rövid egyeztetési eljárással

Szerkezeti terv

 • Településszerkezeti terv módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárással
 • Településszerkezeti terv módosítása rövid egyeztetési eljárással

Településképi

 • Településképi Arculati kézikönyv és településképi rendelet
 • Településképi Arculati kézikönyv
 • Településképi rendelet

Közterületalakítás

 • Közterület- alakítási terv

Igen, bármennyi azonos típusú tervezési folyamatot el lehet indítani, amennyiben nincs köztük területi átfedés.

Lyukas polygon rajzolása esetében a polygont két vagy több egymással átfedő polygonból lehet megrajzolni. Ezeket mentéskor az E-TÉR automatikusan összeolvasztja.

A közigazgatási határ területéről kilógó polygonokat a Mentés gomb megnyomásakor az E-TÉR automatikusan elvágja a településhatárral és csak azt a részt hagyja meg, amely a közigazgatási határon belül esik.

Az E-TÉR a folyamatokhoz automatikusan rendeli a véleményező felhasználókat. Amennyiben egy véleményező szervezet nem regisztrált, vagy nem rendelkezik a véleményezéshez szükséges szereppel, a rendszer nem tudja meghívni. Amennyiben biztos benne, hogy regisztrált szervezetről van, de az nem jelenik meg a véleményezők listájában kérjük forduljon az E-TÉR helpdeskjéhez az eterhelpdesk@e-epites.hu e-mail címen.

Amennyiben egy szervezet egyáltalán nem regisztrál, nem értesíthető ki a rendszerből és az a szervezet a rendszerben véleményt adni sem tud.

A téradatszolgáltatáshoz a megbízó szerepű felhasználónak van hozzáférése. Ahhoz, hogy le tudja tölteni a tervezéshez szükséges adatokat először el kell indítania egy tervezési folyamatot.

A téradat-állományt csak a települési tervek elkészítéséhez jogosult felhasználni, amiről a folyamatindítás 3. lépésében fel kell töltenie a téradatfelhasználásról szóló nyilatkozatot (ehhez ugyanitt sablondokumentumot is letölthet). A nyilatkozat alapján a megbízó a tervezőnek jogosult a tervezéshez a téradatokat átadni.

A már futó folyamatba belépve a Tervezés menü Adatszolgáltatás pontjában tudja letölteni egy zip mappában a kiemelt térségi, a megyei területrendezési terv és a – Településtervezési szabályzat (Tervek műszaki követelményei és előírásai | E-építés portál (e-epites.hu) oldalon található TELEPÜLÉSTERVEZÉSI SZABÁLYZAT I. MÓDOSÍTÁSA cikk) 1. mellékletében felsorolt – szakági adatszolgáltatás téradat-állományainak a felhasználó által képviselt település közigazgatási területét érintő shape – illetve jelenleg még egyéb – formátumú téradatai tölthetők le.

Az adatokat csak a Megbízó szerepű felhasználó tudja letölteni.

A funkcióról részletes információk a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon elérhető települési tervekhez készült használati útmutatóban találhatók.

A Lechner Tudásközpont csak azokat az adatokat tudja szolgáltatni, amelyeket az adatszolgáltatók beküldtek. Ha egy szolgáltató ennek a kötelezettségének nem tett eleget, akkor az adat nem szerepel a Tervezés menü Adatszolgáltatás pontjából letölthető mappában. A hiányzó adatokat így csak a szolgáltatótól közvetlenül tudja megkérni. Előfordulhat az is, hogy az adott szolgáltató rétegei nem érintik az Ön települését, így nem került bele a mappába. A letöltött mappában található Hasznos információk című dokumentumból tájékozódhat arról, hogy mely szolgáltatók küldtek be adatot és melyek nem.

Dokumentumokat úgy tud feltölteni az E-TÉR rendszerbe, hogy elindít egy tervezési folyamatot. Ennek lezárultával a publikussá tett dokumentumok megjelennek a Terv és Dokumentumkeresőben.

Az E-TÉR kiváltja a dokumentumok korábban kötelező Dokumentációs Központba történő küldését, erről az 1997. évi LXXVIII. törvény [ Étv. ] 58. § rendelkezik.

Erre nincs lehetőség, amennyiben meg kívánja változtatni a tervezési területet törölnie kell a folyamatot és újat indítani az új lehatárolással.

Nem, a tervezés típusa sem az elindított folyamatok esetében, sem a szerkesztés alatt álló folyamatok esetében nem módosítható. Rosszul kiválasztott tervezés típus esetén a megkezdett folyamatot törölni szükséges, majd újat kezdeni. A már elindított folyamatok esetében törlésre kell jelölni az adott folyamatot a törlés okának megnevezése mellett, majd a Lechner Tudásközpont adminisztrátora hagyja jóvá a törlést.

Nem, települési önkormányzatként erre nincsen szükség az E-TÉR automatikusan fogja hozzárendelni a folyamatokhoz, amelyekben véleményezési szerepe van.

Igen, de ehhez mindkét szerepet be kell állítania a Szervezeti adminisztrátornak a profiljához és mindig a megfelelő szerepkörbe kell bejelentkeznie, hogy az adott szereplőként láthassa a folyamatot.

A szervezeti adminisztrátorok feladatához a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/kezikonyv-admin szolgál segítségül.

Amennyiben a 2/2005.(I. 11.) Kormányrendelet 3. mellékletében felsorolt környezet védelméért felelős szervek úgy nyilatkoznak, hogy nincsen szükség környezeti egyeztetésre, a Megbízó ki tudja azt kapcsolni. Ehhez a folyamatnak az Előzetes környezeti egyeztetés szakaszban kell járnia, későbbi szakaszokban nincs lehetőség a környezeti egyeztetés kikapcsolására.

A kikapcsoláshoz kattintson a folyamat szerkesztése ikonra, majd válassza a Környezeti értékelés egyeztetésének kikapcsolása pontot, kattintsa a kapcsolót „ki” állapotra, majd kattintson a mentésre. (https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato 3.3.3 fejezet)

Először tervezési folyamatot kell indítania a település Megbízó szerepű tagjának, majd a környezeti értékelés szükségességének egyeztetését a Környezeti előzetes egyeztetés menüben tudja intézni, később a Tervezés menü Tervdokumentumok alpontjában tudja a Megbízó vagy a Tervező feltölteni a szükséges dokumentumokat. Fontos, hogy a megfelelő dokumentumtípust válassza ki a feltöltésnél, mert a rendszer eszerint adja át a dokumentumokat az egyeztetésben és a környezeti egyeztetésben résztvevő véleményező szervezeteknek.

Jelenleg az E-TÉR-ben még nincsen erre lehetőség, de a funkció fejlesztés alatt áll, így a jövőben lesz erre lehetőség. Az egyeztető tárgyalás jegyzőkönyvét kell feltölteni a felületre.

Hiánypótlás esetén a Megbízó szerepű felhasználónak az Állami főépítész menü alatt található Kiírt hiánypótlási felhívások menüpontban jelenik meg a hiánypótlási kérés, valamint annak határideje. Ezt megnyitva olvashatja el a felhívás részleteit, majd a Hiánypótlás teljesítése gombra történő kattintás után a Tervezés menüpont alatt megjelenik a Tervdokumentumok menüpont. Ide a Megbízó és a Tervező egyaránt tölthetnek fel dokumentumokat. A feltöltés és véglegesítés után a Megbízó feladata az Állami főépítész menü alatt található Kiírt hiánypótlási felhívások menüpontban a Hiánypótlás megküldése gombra történő kattintással a hiánypótlás teljesítése. Erről bővebben a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon elérhető települési tervekhez készült használati útmutató 3.5.1.1. fejezében olvashat.

A https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon elérhető települési tervekhez készült használati útmutató 12-14. oldalán található lista az indítható folyamattípusokról és azok tartalmáról.

 

Ahhoz, hogy tervezőként tudjon eljárni, három lehetőség adott:

 • magánszemélyként bejelentkezés követően képes saját magának beállítani a Tervező szerepet
 • szervezetnél az intézményi felhasználóadmin tud Tervező szerepet beállítani az adott személynek,
 • cégek esetében a cégadminisztrátor tudja a céghez regisztrált felhasználók regisztrációját kezelni és számukra a szükséges szerepköröket kiosztani, ehhez először regisztrálni kell a céget az IDM rendszerben

Amennyiben már rendelkezik Tervező szereppel, válassza a szakember szerepkört jobb oldalon a neve alatt megjelenő listából.

Amennyiben tervezési folyamatba a megbízó bevonta tervezőként az egyeztetéshez és a környezeti értékelés egyeztetéséhez bejelentkezés után a főoldalon válassza ki a megfelelő település folyamatát, majd a Tervezés menü Tervdokumentumok alpontjában tudja feltölteni a szükséges dokumentumokat. Fontos, hogy a megfelelő dokumentumtípust válassza ki a feltöltésnél, mert a rendszer eszerint adja át a dokumentumokat az egyeztetésben és a környezeti egyeztetésben résztvevő véleményező szervezeteknek.

A feltöltőfelület csak a Tervezés, Előzetes környezeti egyeztetés fázisban érhető el, amennyiben az Egyeztetés elindult nincs lehetőség a fájlok cseréjére, vagy feltöltésére.

A téradatok rétegeinek formai és tartalmi előírásait a Településtervezési Szabályzat 2. melléklete rögzíti.

Ahhoz, hogy tervezőként láthassa a folyamatot ki kell választani a szerepkörét, melyet a jobb felső sarokban a nevére kattintva tehet meg. Tervezőként a „szakember” szerepkört kell kiválasztania. Ezt követően láthatóvá válik a folyamat.

 A Tervek műszaki követelményei és előírásai | E-építés portál (e-epites.hu) oldalon található TÉRINFORMATIKAI SEGÉDÁLLOMÁNYOK AZ ÚJ TELEPÜLÉSTERVEK KÉSZÍTÉSÉHEZ cikkben jelölt szövegközi link segítségével tölthető le a településtervek – Településtervezési Szabályzatnak megfelelő – QGIS szoftverben használható sablonjai (shapek, stílusfájlok, projektfájlok, nyomtatási nézet).

Hiánypótlás esetén a Megbízó szerepű felhasználónak az Állami főépítész menü alatt található Kiírt hiánypótlási felhívások menüpontban jelenik meg a hiánypótlási kérés, valamint annak határideje. Ezt megnyitva olvashatja el a felhívás részleteit, majd a Hiánypótlás teljesítése gombra történő kattintás után a Tervezés menüpont alatt megjelenik a Tervdokumentumok menüpont. Ide a Megbízó és a Tervező egyaránt tölthetnek fel dokumentumokat. A feltöltés és véglegesítés után a Megbízó feladata az Állami főépítész menü alatt található Kiírt hiánypótlási felhívások menüpontban a Hiánypótlás megküldése gombra történő kattintással a hiánypótlás teljesítése. Erről bővebben a https://www.e-epites.hu/onkormanyzatok/utmutato oldalon elérhető települési tervekhez készült használati útmutató 4.6. fejezében olvashat.

Az E-TÉR rendszer a regisztrált felhasználókat automatikusan meghívja a tervezésbe, rendszeren kívüli megkeresés esetén az Önkormányzat személyes véleményként tudja feltölteni a rendszerbe a véleményeket. Későbbi fejlesztésben az állami főépítész számára is elérhetővé tesszük a véleményezők listájának elérését.

Az egyeztetési szakaszban az állami főépítész nem látja a különböző szervezetek véleményeit, illetve az erre adott válaszokat. Amint a folyamat tovább lép Állami főépítész szakaszba lehetősége lesz a véleményeket és a rájuk adott válaszokat letölteni.