Jogi személy regisztrálhat-e az ÉTDR-ben? Hogyan kell eljárni egy beruházó cég nevében?

Az ÉTDR-ben nincs lehetőség jogi személyek (cégek, alapítványok, egyesületek, stb.) regisztrációjára.

Az ÉTDR felhasználója csak természetes személy lehet, minden felhasználó a saját Ügyfélkapujával használja a rendszert.

A jogszabályok azonban lehetőséget adnak arra, hogy egy eljárásban az ügyfél meghatalmazottja, vagy képviselője útján vegyen részt, így erre az ÉTDR-ben is lehetőséget biztosít.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet több ponton is tartalmazza mind a kérelmező, mind a tervező feladataira, kötelezettségeire, lehetőségeire vonatkozó szabályokat, de a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény vonatkozó részeinek ismerete is szükséges a meghatalmazott és a képviselő közreműködéséhez. Ezeken túl elengedhetetlen feltétel a polgári jog és a cégjog vonatkozó részének ismerete (a cég képviseletére és a megbízás feltételeire vonatkozó előírások nem közigazgatási és nem informatikai természetű információk).

 

A meghatalmazott

A meghatalmazást a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és a polgári jog szerinti formában kell elkészíteni. Papír alapú meghatalmazást személyesen vagy postai úton lehet csak benyújtani, de az elektronikus (azaz elektronikusan hiteles, digitálisan aláírt) meghatalmazást online módon is lehet csatolni a kérelemhez. Ebben az esetben a tárhely létrehozásakor az eljárás indításának módja mezőben a „Meghatalmazottként” opciót kell választani. Ekkor a létrejött tárhely „Érintettek” adatai között a tárhelyet létrehozó meghatalmazottként lesz feltüntetve. Ezután az „Érintettek” között rögzítenie kell magát a kérelmezőt (ügyelve, hogy elsődleges kérelmezőként jelölje meg). Amennyiben a kérelmező jogi személy, ezt az érintett adatainak rögzítésekor külön be kell jelölni.

 

A képviselő

Ha jogi személy (cég, alapítvány, egyesület, stb.) ügyfélként szeretné használni az ÉTDR-t, úgy a regisztrációt a nevében a cégjegyzésre jogosult személy végezheti. Ebben az esetben – ha a jogi személy kérelmezőként szerepel az ügyben – a tárhely létrehozásakor az eljárás indításának módja mezőben a „Képviselőként” opciót kell állítani. Ekkor a létrejött tárhely „Érintettek” adatai között a tárhelyet létrehozó képviselőként lesz feltüntetve. Ezután az „Érintettek” között rögzítenie kell magát a kérelmezőt (ügyelve, hogy elsődleges kérelmezőként jelölje meg). Az érintett adatainak rögzítésekor külön be kell jelölni, hogy jogi személyről van szó.

Amennyiben a jogi személy nevében a képviseletre jogosult személy jár el (és ez a jogosultság a cégnyilvántartásból ellenőrizhető), úgy külön meghatalmazásra, igazolásra nincs szükség. Az eljáró hatóság a későbbiekben a cégnyilvántartási adatok alapján ellenőrzi, hogy az eljárási jogosultság valóban megvan‑e.

Ha a jogi személy nevében a cégjegyzésre jogosult személy nem kíván, vagy nem tud eljárni, akkor lehetőség van arra is, hogy meghatalmazással meghatalmazott járjon el. 

GYIK témakör: 
ÉTDR