E-közmű alkalmazás (Közművezeték-üzemeltetői felület)

Az e-közmű alkalmazás közművezeték-üzemeltetők számára kialakított felületének használata azonosításhoz és OÉNY regisztrációhoz kötött.
A Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) biztosítja, hogy a közmű-kapcsolattartó igazolja személyazonosságát.

Gyakran ismételt kérdések

Az oldal az E-Közmű alkalmazás kialakítása kapcsán gyakran feltett és ismétlődő kérdésekre igyekszik röviden, közérthetően válaszokat adni. Javasoljuk, hogy mielőtt kérdését megfogalmazná és feltenné, olvassa át ezt az összeállítást, mert könnyen lehet, hogy a válasz már benne van!

Téradatbázisban a vezetékek vonal típusú objektumként jelennek meg, ezen objektumok attribútum (leíró) adataként tárolandók a vezeték adatai.

Nem, a megjelenés módja az egyes szakágakban egységes, viszont a leíró adatok tartalmában megjelenik a vezetékszakaszok különfélesége.

Az e-közmű részére szolgáltatott adatok publikálásának dátuma.

A vezeték bemérésének vagy digitális térinformatikai adatának létrejöttének időpontja.

A vezeték megvalósulási időpontja.

Amennyiben az egymás felett futó vezetékek eltérő leíró adattal rendelkeznek, akkor célszerű a vezetékeket elkülönítetten nyilvántartani.

Az e-közmű rendszerében a közművezeték-üzemeltetőknek a regisztrációs adatok megadására online felületen, az e-epites.hu honlap "Közművek" oldalán, ügyfélkapus bejelentkezést követően van lehetőség.

Az e-közmű rendszerében, a tervezők a regisztrálni tudnak az online felületen az e-epites.hu honlap "Lakosság / E-közmű" oldalán. A tervezéstámogató modul eléréséhez kamarai adatok megadása szükséges.

Ügyfélkapus belépés után a nyitó oldalon lehet a közmű regisztrációt elindítani. Ugyanezen az oldalon lehet csatlakozni már létrehozott közművezeték-üzemeltetőhöz is. A részletes leírás a Segédletek – Felhasználói kézikönyv ehhez tartozó pontjában érhető el.

WMS kérések: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, DescribeLayer, GetLegendGraphic

WFS kérések: GetCapabilities, DescribeFeatureType, GetFeature (filterrel és resulttype=hits-el kombinálva)

A téradatszolgáltatást az E-közmű Általános Szerződési Feltételek dokumentum 1. és 2. számú melléklete alapján kell kialakítani. Ezeket az e-epites.hu honlap Lakosság / E-közmű / E-közmű ÁSZF pontban lehet elérni.

Nem, a megjelenés módja az egyes szakágakban egységes, viszont a vezetékek leíró adataiban további információkat lehet elérni a vezeték tulajdonságáról. 

Nem. A rendszer az állami ingatlan-nyilvántartási kataszteri adatokat képi szolgáltatásként kapja. Az alaptérképként használható nyilvántartás a HRSZ alapú lekérdezéseket és a tájékozódást segíti.

A közművezeték-üzemeltetők alkalmazottja vagy megbízottja lehet a rendszerben kapcsolattartó. A kapcsolattartók két jogosultsági csoportba tartozhatnak: rendszer adminisztrátor vagy ügyintéző. Ezek részletes leírását a felhasználói kézikönyv regisztrációról szóló része, a 4.4.8. fejezet tartalmazza.

A digitális nyilvántartás kialakításának követelményeit a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet 5. számú melléklete tartalmazza.

A síkrajzi és a magassági részletpontok helyzeti középhibáját a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet 5. száma melléklete tartalmazza.

A vezetékek geometriáját az attribútumai alapján szakaszolják - azaz közeg vagy tulajdonos, ill. bármely más attribútum érték változásnál új vektor/szakasz kezdődjön.

Az e-közmű üzemeltetőjének az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu email címen teheti fel kérdéseit, vagy telefonon az alábbi időpontokban:

hétfő - csütörtök: 8:00 - 16:30
péntek: 8:00 - 14:00

Az alábbi telefonszámok valamelyikén:

+36 (1) 279-2643; +36 (1) 279-2647

A 324/2013. (VIII.29) kormányrendelet alapján a regisztrációra kötelezettek köre:
Regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezettek a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékek, valamint az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építmények üzemeltetői, amelyeknél az e-közmű felé szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelősek annak naprakész nyilvántartásáért.
Térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett:
a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú közművezetékek,
b) a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos mezőbeni vezetékrendszerek,
c) az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmények, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmények, nukleáris rendszer és rendszerelemek,
d) a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeinek,
e) a nagynyomású szénhidrogén-vezetékek,
f) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú hálózatok,
g) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények,
h) a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeinek,
i) a mobil távközlési építmények,
üzemeltetője, kizárólag az a)–i) pontban foglaltak vonatkozásában, azonban az e-közmű rendszerben regisztrálni és közműnyilatkozat kiadására irányuló közműegyeztetési folyamatban részt venni köteles.

 

Az adatszolgáltatás folyamatos, vagyis a hozzáférést mindig biztosítani kell a naprakész adatokhoz.

a) A 324/2013. (VIII.29) Korm. rendelet szerint a regisztrált közmű köteles: a folyamatos adatszolgáltatásra,

b) az újonnan létesülő közművezeték esetén a nyilvántartásba vételt követően 15 napon belül gondoskodni a tervezett nyomvonal e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról,

c) az újonnan létesült közművezeték használatbavételi (üzemeltetési) engedélyének közlését követően 15 napon belül gondoskodni a nyilvántartásba vett közművezeték e-közmű részére történő adatszolgáltatásáról,

d) a valós állapotot tükröző adatot szolgáltatni az e-közműt üzemeltető szervezet részére az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről, ügyfélszolgálatairól,

e) a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és elérhetőségéről adatot szolgáltatni,

f) az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről adatot szolgáltatni,

g) a közműegyeztetés esetén 8 napon belül nyilatkozni érintettségéről, amennyiben úgy nyilatkozik, hogy érintett, a további kérdésekről további 22 napon belül nyilatkoznia kell, az adott szakágra vonatkozó előírások szerint.

Az Ügyfélkapus belépés teszi lehetővé, hogy a felhasználó a személyazonosságát igazolja.
(Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a https://ugyfelkapu.gov.hu/ érhető el)

A rendszer a téradatszerverek felé irányuló kéréseit, szerverspecifikusan kell paraméterezni, ezek minden esetben eltérnek egymástól. Ezért szükséges a típusát rögzíteni (Geoserver, Mapserver, ArcGIS Server,MapGuide, stb.)

2017. június 1-jétől. Bizonyos közművezeték-üzemeltetők esetében a végső határidő 2017.12.31. volt.

A közművezeték-üzemeltető köteles a valós állapotot tükröző adatot szolgáltatni az e-közműt üzemeltető szervezet részére

• az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről,

• az a) pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatairól,

• a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és közvetlen elérhetőségéről és

• az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről.

A vezetékek adataihoz való hozzáférést WMS (Web Map Service) és WFS (Web Feature Service) szolgáltatással kell biztosítani. Az ÁSZF tartalmazza a szolgáltatás kialakításának részleteit. A hálózati-információkról a paraméterezési ajánlásban meghatározott tartalommal, jelkulccsal, attribútumokkal ellátva kell a téradatokat szolgáltatni. A WFS adatkommunikációra vonatkozóan ajánlás készült az egységes adatszolgáltatás kialakítása érdekében, mely XSD formában is letölthető az e-építés Közművek oldalán. Az E-közmű részére csak a szolgáltatás linkjét, valamint a metaadatait kell megadni az e-közmű rendszerben az  Adatszolgáltatás pontban.

Minden olyan települést fel kell venni, amely közigazgatási határát érinti a téradatszolgáltatásban szereplő közmű hálózata, ezzel biztosítható, hogy minden tervezés-támogatási és közműegyeztetési ügybe bekerüljön az érintett közművezeték-üzemeltető.

Téradatbázisban a vezetékek vonal típusú objektumként jelennek meg, ezen objektumok attribútum (leíró) adataként tárolandók a vezeték adatai.

Igen. A paraméterezési ajánlásban szereplő rétegek szimbólumkészletét tartalmazza az ekozmu_sym.ttf és rendelkezésre állnak SLD-k  (Styled Layer Descriptor, mely XML nyelven írja le a réteg megjelenítését). Ezek letölthetők az e-építés oldalon a Segédletek – WFS menüpontból.

Az e-építés portál Közművek oldalán elérhető a vezetékek attribútumaira vonatkozó séma (XSD) az Adatszolgáltatás – Segédletek- WFS pontjában.

Az erre vonatkozó részletes leírás az e-epites.hu portál Közművek oldalán, az Adatszolgáltatás-WFS menüpontban található, E-közmű Geoserver segédlet néven.

Az erre vonatkozó részletes leírás az e-epites.hu portál Közművek oldalán, az Adatszolgáltatás-WFS menüpontban található, Segédlet - Esri SHP fájlok előállítása DWG rajzokból néven.

A közművezeték-üzemeltetők által feltett hiánypótlási kérdésekre az ügytárban a „közművezeték-üzemeltetői válaszok” oldalon található „hiánypótlás” gomb megnyomása után lehet válaszolni abban az esetben, ha a kérelem státusza „hiánypótlás benyújtásra vár”, vagyis az összes közmű feltette hiánypótlási kérdését, vagy megtette első körös nyilatkozatát. A válaszokat csatolt dokumentumok formájában lehetséges megadni úgy, hogy minden kérdést egy körben szükséges megválaszolni. A hiánypótlás benyújtására 30 nap áll rendelkezésre.

Az e-közmű rendszerhasználati díjról szóló számlát legkésőbb 15 nappal a fizetést követően küldjük meg arra az e-mail címre, amelyet a megrendelői adatoknál rögzített a felhasználó. Amennyiben a számla nem érkezik meg a fenti határidőn belül, úgy kérjük, hogy vegyék fel a kapcsolatot az e-közmű helpdesk munkatársaival.

Az e-közmű szolgáltatások igénybevételéért a Felhasználó az Üzemeltető részére csak az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) által biztosított VPOS (interneten történő bankkártyás fizetés) szolgáltatásán keresztül fizeti meg a rendszerhasználati díjat.

Alap esetben minden közművezeték-üzemeltetőnek van legalább 1 „Admin” felhasználója. Ahhoz, hogy ezt a felhasználót törölni lehessen, szükséges egy másik „Admin” felhasználó megléte is. Ehhez egy másik felhasználónak is csatlakoznia kell a közművezeték-üzemeltetőhöz, a „Csatlakozás” funkció segítségével. Ezt követően a rendszer „Admin” felhasználójának jóvá kell hagynia a csatlakozást, majd „Ügyintéző” típusú felhasználóból „Admin” típusú felhasználóvá alakítani a felhasználót. Ha ez megtörtént, az új „Admin” felhasználó a „Törlés” funkció használatával a régi „Admin” felhasználót törölni tudja, és a hozzárendelt ügyeket át tudja tenni saját magára, vagy egy másik aktív felhasználóra. 

A regisztrációs adatok bármilyen módosítása után új tanúsítványt kell elfogadni, a Tanúsítvány menüpontban.

Közművezeték-üzemeltetőként az „Adatszolgáltatás” menüpont, „Üzemeltetői igazolás” alpontjában tudok felrögzíteni üzemeltetői igazolásokat. Amennyiben megtörtént a rögzítés, úgy egy „Admin” típusú felhasználó jóváhagyására van szükség ahhoz, hogy előálljon a letölthető dokumentum. A jóváhagyást követően egy elektronikusan aláírt PDF dokumentum tölthető le a rendszerből a „Hiteles üzemeltetői igazolás letöltése” gomb megnyomásával.

Minden nap éjfélkor egy automatikus ellenőrzés lefut, amely megvizsgál minden téradat szolgáltatást. Ezen felül kollégáink minden nap ellenőrzik manuálisan is a hálózatokat és elérhetőségüket. Téradat ellenőrzést a Téradatok felületen, További műveletek – Téradat szolgáltatás, Ellenőrzésnek kérése gombbal lehet kérni. Ilyen kollégáink a lehető leghamarabb ellenőrzik a kért szolgáltatásokat.

Ha a tervezés támogatás során letöltött állományaiban hiányzó adatot vesz észre, kérjük kérelme adataival keresse fel az ügyfélszolgálatot, az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu címen. Amennyiben a téradat közműszolgáltatás kiesés miatt nem volt elérhető, kollégáink ezt jelzik önnek. Ez esetben kérelme azonosítójára hivatkozva keresse meg közvetlenül a közművezeték-üzemeltetőt a hiányzó adatokért, amelyeket a 324/2013 (VIII. 29) Korm. rendelet alapján kötelesek díjmentesen a rendelkezésére bocsátani.