E-közmű alkalmazás (Közművezeték-üzemeltetői felület)

Az e-közmű alkalmazás használata ügyfélkapus regisztrációhoz kötött.
Az Ügyfélkapus belépés biztosítja, hogy a regisztráló közmű-kapcsolattartó igazolja személyazonosságát.

Gyakran ismételt kérdések

Az oldal az E-Közmű alkalmazás kialakítása kapcsán gyakran feltett és ismétlődő kérdésekre igyekszik röviden, közérthetően válaszokat adni. Javasoljuk, hogy mielőtt kérdését megfogalmazná és feltenné, olvassa át ezt az összeállítást, mert könnyen lehet, hogy a válasz már benne van!

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".

A közműegyeztető rendszer az e-közmű rendszerén belül az e-építés portálon lesz majd elérhető a 2017. július 1-jétől.

Amennyiben az egymás felett futó vezetékek eltérő leíró adattal rendelkeznek, akkor célszerű a vezetékeket  elkülönülten nyilvántartani.

Az e-közmű megújult rendszerében a regisztrációt 2017.04.01-jétől fogadjuk, a regisztrációs adatok megadására online felületen az E-építés honlap Közmű oldalán van lehetőség. Az alkalmazás elérése Ügyfélkapus bejelentkezéshez kötött.

A vezetékek leíró adatainak megjelenítéséhez, tehát az térkép Info gomb használatakor a GetFeatureInfo kérést hívja a rendszer.

Nem, a megjelenés módja az egyes szakágakban egységes, viszont a leíró adatok tartalmában megjelenik a vezetékszakaszok különfélesége.

Nem. A rendszer az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatatbázisból a téképi adatokat  WMS szolgáltatáson keresztül kapja. Az alaptérképként használható nyilvántartás a HRSZ alapú lekérdezéseket és a tájékozódást segíti.

Egy közművezeték-üzemeltető több kapcsolattartót is megbízhat az adatai feltöltésével, azok karbantartásával. Az elsőnek regisztráló kapcsolattartó lesz a közművezeték-üzemeltető rendszeradminisztrátora, ő adja meg a továbbiakban csatlakozni kívánó kapcsolattartók jogosultságát.

A papír alapú hálózati rajzok esetében a szakági nyilvántartás digitális átdolgozását az e-közmű rendelet 5. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elkészíteni.

A vezetékek geometriáját az attribútumai alapján szakaszolják - azaz közeg vagy tulajdonos, ill. bármely más attribútum érték változásnál új vektor/szakasz kezdődjön.

Az e-építés portálon lesz elérhető az ÁSZF, a miniszter jóváhagyását követően.

Az e-közmű üzemeltetőjének az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu email címen teheti fel kérdéseit.

A 324/2013 (VIII.29) kormányrendelet alapján 2017. április 1-jétől változik a regisztrációra kötelezettek köre:

Továbbra is regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezettek a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékek, valamint az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építmények üzemeltetői, amelyeknél az e-közmű felé szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelősek annak naprakész nyilvántartásáért.

Kizárólag regisztrációra kötelesek:

a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú közművezetékek,

b) a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos mezőbeni vezetékrendszerek,

c) az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmények, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmények, nukleáris rendszer és rendszerelemek,

d) a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeinek,

e) a nagynyomású szénhidrogén-vezetékek,

f) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú hálózatok,

g) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények,

h) a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeinek,

i) a mobil távközlési építmények

üzemeltetője, kizárólag az a)-i) pontban foglaltak vonatkozásában.

Az adatszolgáltatás folyamatos, vagyis a hozzáférést mindig biztosítani kell a naprakész adatokhoz.

"Az Ügyfélkapus belépés teszi lehetővé, hogy a regisztráló kapcsolattartó a személyazonosságát igazolja.
(Az Ügyfélkapu a magyar kormányzat elektronikus ügyfélbeléptető és azonosító rendszere, mely a www.magyarorszag.hu)

A vezetékek leíró adatának lekérdezéséhez a GetFeatureInfo hívás szerverfüggően lett kialakítva, ehhez szükséges a szerver típusa.

2017. április 1-jétől két hónap áll rendelkezésre a regisztráció megújítására az e-közmű rendszerében.

A regisztráció során a közművezeték-üzemeltetőjének kötelező adatot szolgáltatni:

  • az általa üzemeltetett közműhálózat által lefedett településekről,
  • az előző pontban szereplő településekre kiterjedően működő ügyfélszolgálatairól,
  • a közműegyeztetésben feladatkörrel rendelkező munkatársa címéről és elérhetőségéről
  • az általa üzemeltetett közműhálózat tulajdonosairól, szolgáltatói engedélyeseiről és azok elérhetőségéről.

A vezetékek adataihoz való hozzáférést WMS (Web Map Service) és WFS (Web Feature Service) szolgáltatással kell biztosítani. Az ÁSZF tartalmazza a szolgáltatás kialakításának részleteit. A hálózati-információkról a paraméterezési ajánlásban meghatározott tartalommal, jelkulccsal, attribútumokkal ellátva kell a téradatokat szolgáltatni. A WFS adatkommunikációra vonatkozóan ajánlás készült az egységes adatszolgáltatás kialakítása érdekében, mely XSD formában is letölthető az e-építés Közművek oldalán. Az E-közmű részére csak a szolgáltatás linkjét, valamint a metaadatait kell megadni az e-közmű rendszerben az  Adatszolgáltatás pontban.

Az e-közmű részére szolgáltatott adatok publikálásának dátuma.

A vezeték bemérésének vagy digitális térinformatikai adatának létrejöttének időpontja.

A vezeték megvalósulási időpontja.

Téradatbázisban a vezetékek vonal típusú objektumként jelennek meg, ezen objektumok attribútum (leíró) adataként tárolandók a vezeték adatai.

Az e-közmű rendelet szerint, a meglévő e-közmű adatszolgáltatással rendelkezőknek az új téradat-szolgáltatás kialakításának és kiajánlásának határideje 2017. június 1.

Azok akik a módosító kormányrendelet (369/2016) hatályba lépését megelőzőleg még nem rendelkeztek az e-közmű  rendszer felé téradat-szolgáltatással, a szolgáltatás nyújtásának határideje: 2017. július. 1.

Az újonnan létesült közművezeték geodéziai bemérésének ellenőrzéséről, minősítéséről és szakági nyilvántartásba vételéről igazolást állít ki a közművezeték-üzemeltetője az e-közmű felületén keresztül a használatbavételi (üzemeltetési) engedély kérelmezője részére.

2017. június 1-jétől várjuk az új paraméterezési ajánlás szerint kialakított adatszolgáltatásokat.

Igen. A paraméterezési ajánlásban szereplő rétegek szimbólumkészletét tartalmazza az ekozmu_sym.ttf és rendelkezésre állnak SLD-k  (Styled Layer Descriptor, mely XML nyelven írja le a réteg megjelenítését) az e-építés portálon a segédletek között.

Az e-építés portál Közművek oldalán elérhető a vezetékek attribútumaira vonatkozó séma (XSD) az Adatszolgáltatás – Segédletek pontjában.