Kinek kell regisztrálnia és adatot szolgáltatnia az e-közmű rendszerbe?

A 324/2013. (VIII.29) kormányrendelet alapján a regisztrációra kötelezettek köre:
Regisztrációra és adatszolgáltatásra kötelezettek a víziközmű-szolgáltatást, az elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést, a szénhidrogén-ellátást, a távhőszolgáltatást, a villamosenergia-ellátást biztosító közművezetékek, valamint az elektronikus hírközlést biztosító nyomvonalas építmények üzemeltetői, amelyeknél az e-közmű felé szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik és felelősek annak naprakész nyilvántartásáért.
Térképi adatszolgáltatásra nem kötelezett:
a) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló kormányrendelet szerinti honvédelmi és katonai célú közművezetékek,
b) a bányászatról szóló törvény szerinti bányászati tevékenységgel és a bányászati hulladék kezelésével kapcsolatos mezőbeni vezetékrendszerek,
c) az atomenergiáról szóló törvény szerinti nukleáris létesítmények, nukleáris létesítménnyel összefüggő építmények, nukleáris rendszer és rendszerelemek,
d) a villamosenergia-átviteli hálózat 220 kV-os, 400 kV-os és 750 kV-os távvezetékeinek,
e) a nagynyomású szénhidrogén-vezetékek,
f) az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minősített időszaki felkészítésének rendszeréről, az államigazgatási szervek feladatairól, működésük feltételeinek biztosításáról szóló kormányrendelet szerinti kormányzati célú hálózatok,
g) a nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények,
h) a közlekedési hálózatok biztosító és távközlési vezetékeinek,
i) a mobil távközlési építmények,
üzemeltetője, kizárólag az a)–i) pontban foglaltak vonatkozásában, azonban az e-közmű rendszerben regisztrálni és közműnyilatkozat kiadására irányuló közműegyeztetési folyamatban részt venni köteles.

 

GYIK témakör: 
Közművek
Közmű altémakörök: 
Adatszolgáltatás technológia részletei