KIEMELTEN VÉDETT ÉS VÉDETT MŰEMLÉKI ÉRTÉKEKET NEM ÉRINTŐ, AZ OÉT VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁSA

OÉT véleményezési eljárás

Az Országos Építészeti Tervtanács (OÉT) az építési és örökségvédelmi hatósági engedélyezési vagy örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően, az eljáráshoz készített tervdokumentációval kapcsolatban tervtanácsi véleményezést folytat le, amelynek részletszabályait a 2023. augusztus 1-jével módosult, a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról szóló 252/2006. (XII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban Kormányrendelet) írja le.

Az Országos Építészeti Tervtanács feladata, hogy véleményezze:

1.     a kiemelt nemzeti emlékhely és településkép-védelmi környezetének településkép védelméről és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendeletben meghatározott esetekben az e rendeletben meghatározott építészeti-műszaki dokumentációt,

2.     a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy tárgyát képező építési beruházás épületeinek építészeti-műszaki dokumentációját, ha a nemzetgazdasági szem-pontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító kormányrendelet ezt nem zárja ki,

3.     az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti épület építészeti-műszaki dokumentációját,

4.     a nemzeti emlékhellyel kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési - kivéve az országos építési követelményektől való eltérés és a használatbavételi engedélyezési -, valamint - a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övr.) 63. § (3) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja esetében - örökségvédelmi hatósági engedélyezési és - az Övr. 64. § (2) bekezdés c) pontja esetében – örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az eljárás kötelező mellékletét képező dokumentációt,

5.     a kiemelten védett műemlékkel és a kiemelten védett műemlék telkével kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési - kivéve az országos építési követelményektől való eltérés és a használatbavételi engedélyezési -, valamint - az Övr. 63. § (3) bekezdés a) pontja és b) pont ba) alpontja esetében - örökségvédelmi hatósági engedélyezési és - az Övr. 64. § (2) bekezdés c) pontja esetében, kivéve a műemléki jelentőségű terület műemléki környezetét - örökségvédelmi bejelentési eljárást megelőzően az eljárás kötelező mellékletét képező dokumentációt,

6.     a védett műemlékkel és a védett műemlék telkével kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési - kivéve az országos építési követelményektől való eltérés és a használatbavételi engedélyezési - eljárást megelőzően az eljárás kötelező mellékletét képező dokumentációt,

7.     az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló törvény szerinti állami magasépítési beruházás esetében az építészeti-műszaki dokumentációt,

8.     az 5000 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó épület építészeti-műszaki dokumentációját,

9.     az egy építési telken 1500 négyzetméter összes hasznos alapterületet meghaladó és legalább hat lakásból álló többlakásos, új építésű lakóépület építészeti-műszaki dokumentációját.

Az Országos Építészeti Tervtanács a hatósági engedélyezési eljárást megelőzően, az eljáráshoz készített tervdokumentációval kapcsolatban tervtanácsi véleményezést folytat le, amelynek részletszabályait a Kormányrendelet írja le.

Az eljárás az ÉTDR felületén kezdeményezhető.

 

Kérjük a feltöltésre szánt munkarészek sorrendjét és tartalmát lehetőség szerint az alábbiak szerint állítsák össze.

 

01. Jelentkezési adatlap [honlapról letölthető, Kormányrendelet 11. § (3a) bekezdése]

02. Illusztrált vezetői összefoglaló [honlapról letölthető, Kormányrendelet 11. § (3a) bekezdése]

03.Tervtanácsi vélemény alapján módosított terv esetén képekkel illusztrált tervezői válasz [Kormányrendelet 11. § (3a) bekezdése]

04. Releváns tervlapokból egybefűzött tervdokumentáció [A Kormányrendelet 11. § (3) bekezdésében felsoroltak felhasználásával készített dokumentum, amelynek sorrendje a terv teljes körű megítélését teszi lehetővé, Kormányrendelet 11. § (3a)]

Javasolt összeállítás:

001. Műszaki leírás a tervezett beavatkozásról

002. Meglévő helyszínrajz

003. Tervezett helyszínrajz

004. Meglévő alaprajz(ok) - amennyiben indokolt

005. Tervezett alaprajz(ok)

006. Meglévő metszetek - amennyiben indokolt

007. Tervezett metszetek

008. Meglévő homlokzatok - amennyiben indokolt

009. Tervezett homlokzatok

010. Tervezési helyszínt és környezetét bemutató fotódokumentáció

011. Tömegvázlatok, látványtervek, fotóba illesztett látványtervek

05. A feltöltött tervváltozatra vonatkozó, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 43. §-a szerinti szakmai konzultációról készült emlékeztető, tervtanácsi vélemény, főépítészi vélemény előzetes főépítészi/tervtanácsi vélemény, amennyiben rendelkezésre áll

06. Szerzői Jogi és Összeférhetetlenségi Nyilatkozat

[honlapról letölthető] A Szerzői Jogi és Összeférhetetlenségi Nyilatkozat hiányában az OÉT a véleményezési eljárást nem folytathatja le.

07. Az építészeti-műszaki tervtanácshoz általánosan benyújtandó építészeti-műszaki dokumentáció többi munkarésze

 

A fentiek alapján összeállított dokumentációt a meghirdetett ülésnapok előtt 9 nappal kell feltölteni az ÉTDR rendszerben. Amennyiben a terv benyújtója ennél korábban tölti fel a tervdokumentációt, akkor is az aktuális ülés előtti 9. naptól számítódik az ügyintézési határidő, ha ennél később tölti fel, úgy a soron következő ülés előtti kilencedik napjától számítódik a 15 napos ügyintézési határidő.

Amennyiben a benyújtott építészeti-műszaki dokumentáció nem felel meg a kormányrendeletben előírt tartalmi követelményeknek, és/vagy a benyújtó a hiánypótlási felhívásban meghatározott hiányzó dokumentumokat 8 napos határidővel nem pótolja, úgy a Tervtanács titkársága az eljárást megszünteti.

Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét, és a hatékony ügyintézés érdekében az abban foglaltak maradéktalan betartását.

Az Étv. 19. § (4) bekezdése szerinti épület építészeti-műszaki dokumentációjának az alábbi munkarészeket is tartalmaznia kell:

1.     a tervezéssel érintett teleknek vagy telkeknek a 2 km sugarú környezetéhez a településképi illeszkedését igazoló leírását a tömegalakításra, anyaghasználatra, színezésre, rálátás és látványvizsgálatra, településkarakterre vonatkozóan;

2.     a tervezéssel érintett telekhez vagy telkekhez legközelebb eső világörökségi vagy világörökségi várományos helyszín látvány- és sziluett-érzékeny pontjairól, továbbá a tervtanács elnöke által javasolt pontokról készített látvány és sziluett vizsgálatot;

3.     az épületnek a szomszédos építményekre gyakorolt benapozási és vetett árnyék vizsgálatát;

4.     közlekedési munkarészt, amely tartalmazza a közúti és a közösségi közlekedés hálózatkapacitásának, valamint a gépjármű-várakozóhelyek kapacitás vizsgálatát és a várható többletterhelés hatáselemzését;

5.     a világörökségi területet vagy annak látványát érintő esetben a világörökségi helyszín kiemelkedő egyetemes értéke megóvására irányuló követelményeknek való megfelelés bemutatását.

Világörökségi érintettség esetén a dokumentáció a világörökségi kezelési tervben, ennek hiányában a világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 3. § (4) bekezdésében szereplő követelményeknek való megfelelés bemutatását is szükséges tartalmaznia.

FájlFájltípusMéretFeltöltve
ÉTDR FELTÖLTÉSI ÚTMUTATÓ AZ ORSZÁGOS ÉPÍTÉSZETI TERVTANÁCSI ELJÁRÁSHOZ pdf2.11 MB2022.10.14.
ADATLAPdocx44.07 KB2024.01.29.
OÉT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓdocx13.9 KB2023.05.09.
OÉT VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MINTApdf1.06 MB2023.05.09.
SZERZŐI JOGI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI NYILATKOZATpdf103.55 KB2023.09.13.
OÉT, TT esetkörökxlsx15.11 KB2022.10.14.