Engedélyezés / ÉTDR

Az ÉTDR - Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer - az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést.

Kapcsolat / Hibabejelentés:
Telefonos ügyfélszolgálat:
H-CS: 8:00 - 16:30 P: 8:00 - 14:00

Gyakran ismételt kérdések

Tervező a tárhelyet csak akkor hozhatja létre, illetve a kérelmet abban az esetben nyújthatja be az építtető helyett, ha meghatalmazottként jár el.

A tervező ügyféli jogállását az eljárásban vizsgálni kell. Ez azt jelenti, hogy a tervező nem automatikusan kap ügyféli jogkört az eljárásban. Tervező a kérelmező nevében csak akkor járhat el, ha az eljárásra az ügyféltől (kérelmezőtől) megbízást, felhatalmazást kap. Tervező tehát a tárhelyet csak akkor hozhatja létre, ha meghatalmazottként jár el. (Lásd. „Jogi személy regisztrálhat-e az ÉTDR-ben? Hogyan kell eljárni egy beruházó cég nevében?”)

Ha a tervező tervezőként is és meghatalmazottként is érintett az ügyben, akkor az adatait tervezőként és meghatalmazottként is rögzíteni kell a tárhely „Érintettek” listájában.

A tárhely tulajdonosának lehetősége van betekintési jogosultságot is beállítani, így a betekintő végig tudja követni az eljárást, bele tud tekinteni a dokumentumokba, de cselekményeket nem tud indítani. A betekintői jogosultsághoz a kérelmezőnek nem szükséges Ügyfélkapus regisztrációval rendelkeznie, ebben az esetben ő egyedi kódot kap a belépéshez.

Az ÉTDR-ben nincs lehetőség jogi személyek (cégek, alapítványok, egyesületek, stb.) regisztrációjára.

Az ÉTDR felhasználója csak természetes személy lehet, minden felhasználó a saját Ügyfélkapujával használja a rendszert.

A jogszabályok azonban lehetőséget adnak arra, hogy egy eljárásban az ügyfél meghatalmazottja, vagy képviselője útján vegyen részt, így erre az ÉTDR-ben is lehetőséget biztosít.

Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet több ponton is tartalmazza mind a kérelmező, mind a tervező feladataira, kötelezettségeire, lehetőségeire vonatkozó szabályokat, de a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény vonatkozó részeinek ismerete is szükséges a meghatalmazott és a képviselő közreműködéséhez. Ezeken túl elengedhetetlen feltétel a polgári jog és a cégjog vonatkozó részének ismerete (a cég képviseletére és a megbízás feltételeire vonatkozó előírások nem közigazgatási és nem informatikai természetű információk).

 

A meghatalmazott

A meghatalmazást a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) és a polgári jog szerinti formában kell elkészíteni. Papír alapú meghatalmazást személyesen vagy postai úton lehet csak benyújtani, de az elektronikus (azaz elektronikusan hiteles, digitálisan aláírt) meghatalmazást online módon is lehet csatolni a kérelemhez. Ebben az esetben a tárhely létrehozásakor az eljárás indításának módja mezőben a „Meghatalmazottként” opciót kell választani. Ekkor a létrejött tárhely „Érintettek” adatai között a tárhelyet létrehozó meghatalmazottként lesz feltüntetve. Ezután az „Érintettek” között rögzítenie kell magát a kérelmezőt (ügyelve, hogy elsődleges kérelmezőként jelölje meg). Amennyiben a kérelmező jogi személy, ezt az érintett adatainak rögzítésekor külön be kell jelölni.

 

A képviselő

Ha jogi személy (cég, alapítvány, egyesület, stb.) ügyfélként szeretné használni az ÉTDR-t, úgy a regisztrációt a nevében a cégjegyzésre jogosult személy végezheti. Ebben az esetben – ha a jogi személy kérelmezőként szerepel az ügyben – a tárhely létrehozásakor az eljárás indításának módja mezőben a „Képviselőként” opciót kell állítani. Ekkor a létrejött tárhely „Érintettek” adatai között a tárhelyet létrehozó képviselőként lesz feltüntetve. Ezután az „Érintettek” között rögzítenie kell magát a kérelmezőt (ügyelve, hogy elsődleges kérelmezőként jelölje meg). Az érintett adatainak rögzítésekor külön be kell jelölni, hogy jogi személyről van szó.

Amennyiben a jogi személy nevében a képviseletre jogosult személy jár el (és ez a jogosultság a cégnyilvántartásból ellenőrizhető), úgy külön meghatalmazásra, igazolásra nincs szükség. Az eljáró hatóság a későbbiekben a cégnyilvántartási adatok alapján ellenőrzi, hogy az eljárási jogosultság valóban megvan‑e.

Ha a jogi személy nevében a cégjegyzésre jogosult személy nem kíván, vagy nem tud eljárni, akkor lehetőség van arra is, hogy meghatalmazással meghatalmazott járjon el. 

Annak érdekében, hogy a kérelem a megfelelő, illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatósághoz kerüljön benyújtásra, nem a kérelmezőnek kell kiválasztania a hatóságot, hanem az ÉTDR automatikusan felajánlja azt, az építés helye és az engedély típusa szerint. A tévedés lehetősége azonban fennáll abban az esetben, ha a kérelmező nem jól választja ki az eljárás típusát, vagy tévedésből került benyújtásra a kérelem.

Nem jó helyre benyújtott kérelem esetében, több lehetőség is van attól függően, hogy a hatóság, vagy a kérelmező veszi ezt észre.

  1. Ha a hatóság megállapítja, hogy nem ő az illetékes szerv, akkor azt a hatályos jogszabályok alapján átteszi ahhoz a hatósághoz, aki eljárni köteles az ügyben. Ha ÉTDR-t használó építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóságról van szó, akkor ezt az ÉTDR „Áttétel” funkciójával meg tudja tenni.
  2. Ha a kérelmező/benyújtó állapítja meg, hogy nem ahhoz a hatósághoz nyújtotta be a kérelmet, amelyhez kellett volna, akkor a „Kérelem visszavonása” funkcióval korrigálni tudja az elkövetett hibát. A kérelem visszavonásáról azonban tudni kell, hogy azzal nem lesz automatikusan megszüntetve az eljárás, hanem a hatóság ezen új információ birtokában a hatályos jogszabályok alapján döntést hoz az ügy további sorsáról (megszünteti az eljárást, átteszi, stb.). A kérelem visszavonásakor csatolni kell egy levelet (PDF/A formátumban), amiből kiderül, hogy mi a kérelmező szándéka, elvárása (tájékoztatás, szüntessék meg az eljárást, stb.).

Mindkét esetben szükséges tudni, hogy egy ÉTDR azonosító alatt csak egy eljárás folytatható le (míg a szakhatósági és egyéb szervi eljárások száma nem korlátozott). Azaz, ha a hibásan benyújtott kérelem építésügyi (építésfelügyeleti) hatósági eljárás lefolytatására irányult, akkor annak megszüntetése esetén csak új tárhely létrehozásával lehet ismételten benyújtani a kérelmet, immár a megfelelő helyre. Szakhatósági, tervtanácsi, településképi véleményezési eljárásban azonos tárhelyből újabb és újabb megkeresést is lehet indítani (függetlenül attól, hogy előző megkeresésekre a kérelmező kapott-e már választ).

Nem megfelelő eljárás indítása esetében is több lehetőség is van attól függően, hogy a hatóság vagy a kérelmező veszi ezt észre:

  1. Ha a hatóság állapítja meg, hogy nem megfelelően lett megnevezve a kérelmezett eljárás típusa, úgy a hatóság módosítja az eljárás típusát, és azt tartalma alapján bírálja el.
  2. Ha a kérelmező/benyújtó állapítja meg, hogy nem megfelelő kérelemmel fordult a kiválasztott hatósághoz, akkor a „Kérelem visszavonása” funkciót alkalmazva visszavonhatja, a „Kérelem módosítása” funkciót használva pedig módosíthatja a kérelmét.