Dokumentációs Központ

A Dokumentációs Központ gyűjteményeinek - tervek, könyvek, kutatások - kereshető katalógusa.

Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás

Mi is az az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás?

Az építészeti alkotásokkal kapcsolatos, szerzői jogi szempontból lényeges adatokat tartalmazó nyilvántartási rendszer, amely segíti az építésügy naprakész tájékoztatását. Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás keretein belül egyszerűen és gyorsan lehet tájékozódni a szerzői jogi oltalom alá eső építészeti alkotás jogosultjainak adatairól. Ez az adatbázis egyben lehetővé teszi azt is, hogy visszamenőlegesen is lehessen önkéntesen nyilatkozni az építészeti szerzői jogokról.

 

Mi a jogszabályi háttere az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásnak?

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 59/B §-a szabályozza az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás részére átadandó adatok körét.
Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartásról szóló 8/2020 (VI. 26.) MvM rendelet pedig tartalmazza mindazon részletszabályokat, amelyek az üzemeltető feladatait és a nyilatkozattevők kötelezettségeit írja elő.

 

Kötelező nyilatkozat a Nyilvántartás részére:

2019. december 31-ét követően létrejött tervezési szerződés alapján keletkezett építészeti alkotás esetében az építtető és a tervező közös nyilatkozatban, az építészeti-műszaki dokumentáció* tervező általi átadását követő harminc napon belül papír alapon Nyilvántartás részére átadja a szerzői vagyoni jogokra** vonatkozó, letölthető nyilatkozatban felsorolt adatokat. A nyilatkozat megtétele során a nyilatkozattételre jogosult személyeknek lehetősége van a szerzőséget vagy a szerzői jogi jogosultságot alátámasztó dokumentumokat a nyilatkozat mellékleteként benyújtani. A benyújtott dokumentumokhoz kizárólag a nyilatkozattételre jogosult személy férhet hozzá, a nyilatkozattételre jogosult személyen kívül a dokumentumok felhasználására az üzemeltető sem jogosult.

 

Önkéntes nyilatkozat a Nyilvántartás részére:

2019. december 31-ét megelőzően létrejött építészeti alkotás esetében bármely szerzői jogi jogosult nyilatkozhat a művön fennálló szerzői vagyoni jogi jogosultságáról, valamint arról, hogy tudomása szerint más személynek a művön ilyen jogosultsága fennáll. A nyilatkozathoz a szerzői jogi jogosultnak mellékelnie kell egy vagy több olyan dokumentumot, amely a szerzői vagyoni joga fennállását valószínűsíti.

 

2019. december 31 – 2020. december 31 közötti időszakban a kitöltött Nyilatkozatokat személyesen vagy képviselő útján a 1111 Budapest Budafoki út 59. E3 épület ügyfélszolgálatán kell benyújtani. A nyilatkozatok postai úton is beküldhetőek, ebben az esetben a dokumentumot legalább teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni (pl. két tanú aláírásával).

A Nyilvántartásba történő bejegyzés nem keletkeztet szerzői vagyoni jogosultságot.

 

Árva mű:

Az úgynevezett árva mű felhasználását 2009. február 1-je óta, kérelemre a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) engedélyezi. (Árva mű: ismeretlen vagy ismeretlen helyen tartózkodó jogosult(ak) műve)
 
A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt), valamint az árva mű felhasználásának részletes szabályairól szóló 138/2014. (IV.30.) Korm. rendelet alapján az árva mű felhasználására vonatkozó engedély az építészeti alkotás és annak terve kapcsán kiterjedhet az átdolgozásra is, ha azt az épület, mint építészeti alkotás tulajdonosa terjeszti elő. Ilyenkor a legfeljebb öt évre szóló felhasználási engedély - indokolt esetben - további legfeljebb öt évvel meghosszabbíttatható. Hangsúlyozandó, hogy az SZTNH által kiadott engedély a személyhez fűződő jogokat és azok érvényesíthetőségét nem érinti.
 
Az árva mű felhasználásának engedélyezéséről, illetve a vele kapcsolatban kötelezően elvégzendő jogosultkutatásról bővebben – az SZTNH oldalán – az alábbi linken tájékozódhat:
https://www.sztnh.gov.hu/hu/mivel-fordulhatok-a-hivatalhoz/szerzoi-jogi-vedelem/arva-muvek

 

Az Építészeti Szerzői Jogi Nyilvántartás kezelésével, felhasználásával kapcsolatos észrevételeit, kérdéseit az eszjny@lechnerkozpont.hu email címre küldheti meg.

 

*Építészeti-műszaki dokumentáció: Az építészeti-műszaki dokumentáció az építési tevékenység megvalósításához szükséges tervezési programot, terveket, dokumentumokat tartalmazza.

**Szerzői jogi jogosult: Az a természetes vagy jogi személy, aki a művet tervezőként megalkotta, illetve aki az ezzel kapcsolatos szerzői vagyoni jogot megszerezte (pl.: felhasználási szerződés, tervezési szerződés, öröklés jogcímen).

 

FájlFájltípusMéretFeltöltve
Kötelező Építészeti Szerzői Jogi Nyilatkozatpdf48.79 KB2020.07.20.
Önkéntes Építészeti Szerzői Jogi Nyilatkozatpdf44.63 KB2020.07.20.
Kitöltési útmutatópdf29.58 KB2020.07.20.
Gyakran ismételt kérdésekpdf165.07 KB2020.07.20.
8/2020 (VI. 26.) MvM rendeletpdf183.44 KB2020.07.20.