Hasznos információk az e-közmű rendszerről (1. rész)

Mint ismeretes, 2017. július 1-jét követően már csak online indíthatják el a közműegyeztetési folyamatot a kérelmezők. Az új rendszerre való átállást, melyet jogszabály ír elő, tájékoztató workshopokon való részvétellel, előadásokkal igyekszik megkönnyíteni a jogalkotó Miniszterelnökség és az e-közmű rendszert üzemeltető Lechner Tudásközpont, többek között a Magyar Mérnöki Kamara segítségével.  A workshopokon és az egyéb fórumokon zajló szakmai konzultációkon sokféle kérdés felmerült sokféle megközelítésből. A felhasználói érdeklődés központi témáira reagálva a Lechner Tudásközpont szakértői válaszokat fogalmaztak meg

1.Pontosan mit értünk az e-közmű rendszerén? Kik a szereplői és mik a rendszerbeli kötelezettségeik?

Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszert a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet alapozta meg. A rendszer két főbb elemből áll: a tájékoztató rendszerből, és a közműegyeztető rendszerből, ez utóbbinak része a tervezetéstámogató modul és a közműnyilatkozat modul.

A rendszer szereplői a közművezeték-üzemeltetők, állampolgárok, szakági tervezők, felügyeleti hatóságok és a Lechner Tudásközpont, mint üzemeltető.

Az állampolgárok, tervezők 2017. július 1-jétől kizárólag a rendszeren keresztül indíthatják el a közműegyeztetés folyamatát, a hiánypótlási kérésekre 30 napjuk van reagálni, a rendszer bizonyos szolgáltatásait pedig rendszerhasználati díj megfizetése ellenében vehetik igénybe.

A közművezeték-üzemeltetőknek regisztrációs, térképi adatszolgáltatási és közműegyeztetésben részvételi kötelezettségük van, a jogszabályban lefektetett határidőknek megfelelően.

A felügyeleti hatóságoknak szankcionálási jogkörük van, amit a kötelezettségeiket elmulasztó közművezeték-üzemeltetőkkel szemben gyakorolnak.

2.Hogyan tudnak a tervezők regisztrálni az e-közmű rendszerbe? Hol található az e-közmű regisztrációs és adatfeltöltő felületén lévő elektronikus adatlap?

A tervezők a https://www.e-epites.hu/e-kozmu portál lakossági oldalán keresztül, 2017. július 1-jétől, ügyfélkapus beazonosítást követően léphetnek be a rendszerbe. A tervezői regisztráció véglegesítéséhez a felhasználói menüből elérhető adatlapon kamarai jogosultság megadása szükséges. A felhasználó ezt követően kinyomtathatja a rendszerből a regisztráció tényét igazoló dokumentumot, illetve jogosulttá válik a tervezéstámogató modul használatára. Kizárólag az e-közmű tervezéstámogató moduljának használatához szükséges a tervezői regisztráció. A közmű-állásfoglalás és a közműnyilatkozat igényléshez elegendő az ügyfélkapus bejelentkezés, azt bármely állampolgár, kérelmező elvégezheti, tervezői jogosultságtól függetlenül.

3.Ki kötelezett elsősorban az e-közmű adatszolgáltatásra: a közműtulajdonos, a szolgáltató vagy a közművezeték-üzemeltető (amennyiben az eltérő)?

Az e-közmű rendszerben nem a közművezeték tulajdonosok, illetve szolgáltatók kötelezettek adatszolgáltatásra, hanem az üzemeltetők. A közművezeték elhelyezkedése tekintetében a közművezetékek üzemeltetői – amelyeknél az e-közmű felé szolgáltatott adat elsődlegesen keletkezik – felelősek annak naprakész nyilvántartásáért.

Elektronikus hírközlési, villamosenergia-ellátást, távhőszolgáltatást, szénhidrogén-ellátást, vízközmű-szolgáltatást és elválasztott rendszerű csapadékvíz-elvezetést biztosító szakágak közművezeték-üzemeltetői tartoznak az e-közmű szolgáltatási körébe. Ezen szakágak regisztrációra és adatszolgáltatásra is kötelezettek.

Ez alól kivételt képeznek a 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet 5.§ 2) bekezdés alapján csak regisztrációra kötelezettek (pl.: nemzetbiztonsági célú, illetve rendeltetésű építmények). Az út és vasút hálózat nem tartozik az e-közmű rendszer hatálya alá.

4.A kötelezettek köréből mely közművezeték-üzemeltetőknek kell 2017. július 1-jétől az e-közmű rendszeren keresztül részletes közműegyeztetést folytatniuk és melyeknek későbbi időponttól? Pontosan mikortól tekinthető majd teljeskörűnek az e-közmű által szolgáltatott adat, és addig mi az átmeneti eljárásrend?

2017 július 1-jétől minden kötelezett közművezeték-üzemeltető köteles a rendszeren keresztül érkező közműegyeztetési kérelmekre reagálni, illetve a nyilatkozatát a rendszeren keresztül megadni. A tervezéstámogatásban elérhető közmű-nyilvántartási adatok feltöltése várhatóan folyamatos lesz. Fontos tisztázni, hogy mivel a közműegyeztetés nem közigazgatási hatósági eljárás, ezért nem eljárásrendről, hanem folyamatról beszélünk. Az átmeneti időszakban elkerülhetetlen a korábbi adatszerzési metódus megléte, azonban az elektronikus egyeztetési folyamat kizárólag az e-közmű rendszerén keresztül indítható meg és zárható le.

5.Mely közművezeték-üzemeltetők maradnak ki teljes körűen az e-közmű rendszerből? Ebből adódóan a tervezők mely források alapján jutnak a jövőben teljes körű információhoz egy adott területen üzemelő összes közmű vagy közmű jellegű vezetékről, illetve kapcsolódó objektumairól? (Ld. különösen 5.§ (2) bekezdés a-i) pontok, illetve egyéb (pl.: magáncélú) vezetékelemek.

A 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet 2.§ szerinti 10. közművezeték fogalma szerinti üzemeltető is regisztrációra kötelezett. Ezen felül a további kötelezően megkeresendő szereplők (pl.: vasút, önkormányzat) felkeresése a rendszeren kívül kell, hogy történjen.

6.Új közművezeték esetében milyen digitális adatforrásból származik az e-közmű rendszer felé az adatszolgáltatás? Tervezők felé jelent-e ez digitális adatszolgáltatási kötelezettséget? Ha nem áll fenn ilyen tervezői adatszolgáltatási kötelezettség, akkor ki állítja elő és milyen adatforrás alapján, milyen módon az EOV-s térképi adatállományt az e-közmű felé történő publikálás céljára?

Minden közművezeték esetében a WMS/WFS szolgáltatás keretében történik a digitális téradat szolgáltatása, így az új közművezeték esetén az üzemeltető nyilvántartásában kell, hogy szerepeljen a fejlesztett nyomvonal. A tervezőnek az e-közmű rendszer felé ezzel nincsen kötelezettsége, azonban az üzemeltetők várhatóan kérni fogják a téradatok átadását.

A kérelem részét képező tervi állományok feltöltése az üzemeltető elbírálásának megkönnyítése érdekében szükséges. Ezek térbeli elhelyezkedés referenciáinak megadása a tervezés helyszínének beazonosíthatóságát szolgálja, mely nagyban gyorsítja az egyeztetés folyamatát.

7.Tervezett vezetékek nyilvántartási időfolyamata hogyan valósul meg (engedélyes nyomvonalak feltüntetése, megvalósult állapotra történő lecserélése, illetve az engedély hatálya alatt meg nem valósult tervezett vezetékek rendszerből történő kikerülése)?

A jogszabály szerint az engedéllyel rendelkező új és tervezett nyomvonalak nyilvántartásba vételére 15 nap áll a közművezeték-üzemeltetők rendelkezésére. A tervezett nyomvonalakat a közművezeték-üzemeltető kivezeti a nyilvántartásából, az új nyomvonalakat pedig felvezeti abba. Így biztosítható, hogy a felhasználók mindig az aktuális állapotot kapják meg a rendszeren keresztül.

8.Rendelkezésre áll-e már a tervezők számára az Általános Szerződési Feltételek?

Az e-közmű rendszer használatához szükséges az Általános Szerződési Feltételek elfogadása, melynek tartalma hamarosan elérhető lesz a portálon.

9.Milyen költségekkel kell kalkulálni a közműegyeztetések, adatszolgáltatások, rendszerhasználat során?

A jóváhagyás alatt álló ÁSZF tervezete alapján a tervezéstámogató modul esetén a rendszerhasználati díjra vonatkozóan az alábbi költségekkel lehet kalkulálni: 0,5 km2-nél kisebb 1 500 Ft, 0,5-5 km2 3 500 Ft, 5 km2-nél nagyobb, de 10 km2-nél nem nagyobb 6 000 Ft. Egy kérelem esetén a maximális tervezési terület 10 km2.

Közmű-állásfoglalás esetén tervezetten 1 000 Ft, a közműnyilatkozat (általános építményfajták) 3 000 Ft, közműnyilatkozat (sajátos építményfajták) 8 000 Ft.

10.Mennyiben tekinthető aktuálisnak a rendszer?

Július 1-jéig a térképen látható adatok tájékoztató jellegűek. A közművezeték-üzemeltetők adatszolgáltatási határideje 2017. július 1. (az 500 000 m-t meg nem haladó hálózathosszal rendelkező hírközlési közművezeték-üzemeltetők esetében ez 2017.12.31.). Ezt követően a jogszabályi követelményeknek megfelelően szükséges az adatokat naprakészen szolgáltatni az e-közmű felé, az e-közmű rendelet mellékleteiben foglalt követelményeknek, előírásoknak megfelelően.

11.Mennyire érhető el folyamatosan az e-közmű rendszer?

Az e-közmű rendszer 0-24 órában, folyamatosan elérhető. Az ÁSZF rögzíti a közművezeték-üzemeltetőknek a térképi adatszolgáltatás kritériumait, köztük a rendelkezésre állási előírásokat is.

12.A tervezéssel érintett terület közművek esetében nem minden esetben definiálható pontosan, sokszor a tervezés során lesz végleges. Ez hogyan kezelhető a rendszerhasználat során?

A tervezéssel érintett terület minden esetben előre meghatározandó, később már nem módosítható a kérelem folyamán. Javasoljuk a várható legnagyobb tervezési terület kijelölését a kérelem benyújtásakor.

13.Pontosan milyen tartalmú és formátumú adatszolgáltatás történik az e-közmű részéről, és milyen tartalmú és formájú adatszolgáltatást kell a tervezőnek teljesítenie az e-közmű felé?

Az e-közmű részéről a tervezéstámogatás során a közművezeték-üzemeltetőktől érkező WFS szolgáltatásból kivágott, a tervezési területre vonatkozó téradatok állnak rendelkezésre SHAPE formátumban. A kérelem során a tervező által benyújtandó terv rajzi melléklete lehet térben referenciával rendelkező DWG, illetve kép.

14.Bármely, az adatszolgáltatás technikai vagy tartalmi részét illető kérdésben kihez fordulhat a tervező?

A tervező az adatszolgáltatás technikai kérdéseivel a rendszertámogatáshoz fordulhat az ekozmuhelpdesk@e-epites.hu e-mail címen. Az adatszolgáltatás tartalmi részét illetően az illetékes, adatszolgáltatásra kötelezett üzemeltetőhöz szükséges fordulnia.

15.A tervre az e-közmű rendszeren belül kap a tervező nyilatkozatot? Ezt milyen formában kapja?

A rendszeren belül kiállított egyesített közműnyilatkozat formájában érhető el a tervező számára a közművek nyilatkozata. Formátuma egy digitálisan hitelesített PDF állomány. Emellett az érintett közművek által további felcsatolt dokumentumok is elérhetők lesznek a rendszerben.

16.Több közművezeték-üzemeltető esetében csak általános ügyfélszolgálati elérés van megadva a rendszerben, a tervezéshez szükséges célirányos műszaki ügyintézői elérhetőség (pl.: területgazdák) nem.

A közműegyeztetés folyamata során az ügyet kezelő konkrét ügyintéző elérhetősége végig látszik a rendszerben. A tervező pontosan tudni fogja, hogy az adott kérelme során melyik üzemeltetőnél kihez kell fordulnia. A rendszerbe belépve a „Közműtérkép” menüpontra kattintva, a települést és a szakágat kiválasztva, majd az „Ügyfélszolgálat” gombra kattintva az elérhető, területileg illetékes ügyfélszolgálatok és műszaki ügyintézők elérhetőségei lekérdezhetőek.

17.Hogyan lehet közműnyilatkozat-, illetve közműállásfoglalás-kérelmet benyújtani?

A közműnyilatkozat-, és a közműállásfoglalás-kérelmet a 2017. július 1-től elérhető https://www.e-epites.hu/e-kozmu rendszeren keresztül – ügyfélkapus bejelentkezést követően – a főbb menüpontokból indulva lehet benyújtani.  

18.Hogyan értesül az üzemeltető a közműnyilatkozat-, illetve közműállásfoglalás-kérelem benyújtásáról? Kap a kapcsolattartó e-mailben értesítést?

Az üzemeltető az e-közmű rendszeren belül azonnali értesítést kap, melyet az ügyintéző saját ügytárán belül lát. A tervező a folyamat minden egyes, a közművek által tett bejegyzésről a rendszeren belül tájékozódhat az „Értesítések menüben” (pl.: megkapta az érintettséget, tervmódosításra visszakerült a kérelem, stb.)

19.A lakosság számára elérhető tájékoztatási szintű alkalmazásban nem jelennek meg az újonnan regisztrált üzemeltetők és nyomvonalak.

Az újonnan regisztrált üzemeltetők és az általuk nyújtott térképi szolgáltatások 2017. július 1-jét követően lesznek elérhetőek a megújult tájékoztató rendszerben. Eddig a határidőig a régi tájékoztató rendszer érhető el az e-epites.hu portál lakossági felületén.

20.A rendszerhasználati díjról kiállított számla kinek a nevére szól?

Az e-közmű rendszerben lehetőség van megrendelők rögzítésére, melyek lehetnek természetes és jogi személyek. A fizetés véglegesítésekor lehetőség van a rögzített megrendelők közül a számlázási név és cím kiválasztására.

21.Az új e-közmű rendszerben ingatlan tulajdonosként van-e lehetőségem kérelmet benyújtani?

Igen, közmű-állásfoglalás és közműnyilatkozat kérelmek benyújtásához nem szükséges kamarai jogosultság, azt ügyfélkapus bejelentkezést követően bármely állampolgár (pl.: az ingatlan tulajdonosa) elvégezheti.

22.A rendszerben ügyenként egyszeri rendszerhasználati díj megfizetése szükséges. Mit kezel a rendszer egy ügyként?

A rendszerben egy ügy egy kérelmet jelent. Egy kérelem során az adott üggyel érintett összes közművezeték-üzemeltető információi, térképi adatai, illetve nyilatkozatai elérhetőek. Viszont külön szükséges rendszerhasználati díjat fizetni a tervezéstámogatási-, közmű-állásfoglalás-, közműnyilatkozat kérelmek benyújtása esetén.

23.A már folyamatban lévő - júliusra áthúzódó - egyeztetések során mi a teendő?

Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartási Rendszerről szóló 324/2013. (VIII. 29.) Kormányrendelet értelmében 2017. július 1-jét követően közműegyeztetést kérelmező kizárólag a közműegyeztető rendszeren keresztül indíthatja el a közműegyeztetési folyamatot. A folyamatban lévő egyeztetések esetén a 2017. július 1-jéig hatályos rend szerint szükséges eljárni.

24.Azoknál a közművezeték-üzemeltetőkkel, amelyek felmentést kaptak az adataik e-közmű rendszer felé történő szolgáltatásával kapcsolatban, hogy fog zajlani az egyeztetés?

Csak regisztrációra köteles közművek az ellátási területük településeinek megadásával kerülnek be a közműegyeztetési folyamatba. Ezen közművezeték-üzemeltetők esetében az adatszolgáltatás nem a tervezéstámogatás modulon keresztül zajlik, azonban az egyeztetés folyamata e-közmű rendszerben indítható és zárható le.

25.Azok az üzemeltetők, amelyek nem tudták nyújtani a téradat szolgáltatásaikat, hogyan fognak nyilatkozni az e-közmű rendszeren keresztül?

Azok az üzemeltetők, amelyek nem rendelkeznek elérhető WFS szolgáltatással, csak az ellátási területüknél megadott településeken szerepelnek a folyamatban, választható közműegyeztető félként. Amennyiben a kérelmezők ily módon megjelölik ezen közműveket, abban az esetben már a rendszeren keresztül nyilatkozattételre is jogosultak, illetve kötelezettek lesznek.

26.Az egyes adatszolgáltatások tartalmazni fogják-e a tervezésekhez szükséges adatokat (cső átmérők, mélységi adatok, vezeték típusok, stb.)

A közművezeték-üzemeltetők számára előírt adatszolgáltatási követelmények az e-közmű rendelet mellékletében találhatók, de az e-epites.hu portálon is elérhetők, az alábbi linken: https://www.e-epites.hu/kozmuvek/adatszolgaltatas

27.A tervezéstámogató modul használata során mennyi időn belül válnak elérhetővé a szükséges adatok?

A tervezéstámogató modul az adatszolgáltatás a kérelem benyújtása és a rendszerhasználati díj megfizetése után azonnal elvégzi az adatcsomag összeállítását a közművezeték-üzemeltetők szolgáltatásai alapján, majd ezt követően elérhetővé teszi a lekérdezett adatokat a felhasználó számára.

28.Mit jelent az, hogy a kérelmezőnek EOV koordináta hálót tartalmazó terv rajzi mellékleteit georeferált képként, a szakági előírásoknak megfelelő rétegkiosztással és annotációval ellátva kell az e-közmű rendszerbe feltöltenie?

A közműegyeztetéshez benyújtott tervek csatolhatók DWG vagy DXF formátumban is, amennyiben a rajzban az objektumok Egységes Országos Vetületi rendszerben helyesen vannak elhelyezve. Más esetben képként kell benyújtani, melyet térbeli referencia fájllal láttak el (azaz georeferált).