Hatályba lépett az Étv. módosítása

2016. május 13. napján hatályba lépett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) módosítása, amely alább olvasható.
A módosult törvény teljes szövege ezen a linken érhető el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30337.321378
 
Részlet a Magyar Közlöny 2016. évi 64. számából
(A törvényt az Országgyűlés a 2016. április 26-i ülésnapján fogadta el.)
 
2016. évi XXXVI. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról*
 

1. §  Az  épített  környezet  alakításáról  és  védelméről  szóló  1997.  évi  LXXVIII.  törvény  (a  továbbiakban:  Étv.)  13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 33/A. § (1) bekezdésében meghatározott lakóépület létesítésekor a helyi építési szabályzatban meghatározott

a) övezet, építési övezet területi lehatárolását;

b) övezetre, építési övezetre vonatkozóan

ba) a védelemmel és korlátozásokkal érintett területeken a szennyvízelvezetés vagy tisztítás szabályait közegészségügyi szempont szerint,

bb) a megengedett legnagyobb beépítettséget,

bc) a telken, az építési telken elhelyezhető épület, valamint az önálló rendeltetési egység számát,

bd) a megengedett legnagyobb beépítési magasságot vagy építménymagasságot,

be) a szabályozási vonalat,

bf) a beépítési módot, az építési helyet és

bg) a minimális zöldfelület mértékét;

c) országos vagy helyi építészeti örökségvédelemmel, településképi védelemmel, országos régészeti-, táj- és természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket, továbbá a veszélyeztetett területekre, a természeti csapások elleni védelemre, a katasztrófavédelemre vonatkozó követelményeket, védőterületet, védőtávolságot kell figyelembe venni."

2. § Az Étv. 32. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
"(6) A 33/A. § szerinti lakóépületre vonatkozó építészeti-műszaki tervezői tevékenység végzéséhez kormányrendelet felelősségbiztosítást írhat elő."

3. § Az Étv. 33/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
"(1a) Az (1) bekezdés szerinti épület építése esetén az építtető köteles építész tervezőt tervezői művezetésre megbízni."

4. § Az Étv. 38. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
"38. § (1) Építési tevékenységet – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – kivitelezési dokumentáció alapján lehet végezni.
(2) A kivitelezési dokumentáció tartalma – ha kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – nem térhet el a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban foglaltaktól."

5. § Az Étv. 39. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(6) Aki vállalkozó kivitelezői tevékenység végzésére nem jogosult, kormányrendeletben meghatározott építőipari kivitelezési tevékenységet csak az ott meghatározott feltételekkel, saját vagy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó céljára végezhet."

6. § Az Étv. 40. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kivitelező felelős:)
"b) az építtető által rendelkezésére bocsátott, hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban előírtak betartásáért és betartatásáért, és"

7. § Az Étv. 43. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építtető felel)
"e) a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációban, valamint a kivitelezési dokumentációban foglaltak betartásáért,"

8. § Az Étv. 46. § (3) bekezdés b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
[Az építésfelügyeleti hatóság jogszabályban meghatározott módon a (2) bekezdés b) pont ba), bc), bd) alpontja, és a (2) bekezdés e) pontja szerinti feladatkörében az építőipari kivitelezési tevékenység folytatását]
"bc) építési napló hiányában megtiltja,"

9. § Az Étv. 47. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az építésügyi hatóságnak külön kormányrendeletben foglaltak szerint el kell rendelnie:)
"d) jogszerűtlen építési tevékenység esetében az építési tevékenység végzésének megszüntetését, valamint a hatósági eljárásban záradékolt építészeti-műszaki dokumentációnak vagy a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentésnek megfelelő állapot kialakítását,"

10. § (1) Az Étv. 48. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(2) Jogszerűtlen az építési tevékenység, ha

a) a jogszabály alapján hatósági engedélyhez vagy tudomásulvételhez kötött építési vagy bontási tevékenységet aa) engedély vagy tudomásulvétel nélkül,

ab) az engedélytől vagy tudomásulvételtől eltérően,

ac) az engedély jogerőssé válása nélkül – kivéve, ha a döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá válik –, vagy

ad) a jogerős engedély végrehajthatóságának felfüggesztése ellenére;

b) a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet ba) bejelentés nélkül, vagy

bb) a bejelentett és a kormányrendeletben meghatározott mértékű változás bejelentésétől eltérően;

c) ahhoz jogszabály alapján építési napló vezetése szükséges és a tevékenységet építési napló hiányában végzik."

(2) Az Étv. 48. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(5) Szakszerűtlen a 16. §, a 32. §, a 38/A. §, a 38/C. § és a 38/D. § szerinti tevékenység, valamint a kivitelezői tevékenység, ha

a) azt – a 33/A. § szerinti építési tevékenység kivételével – a helyi építési szabályzat rendelkezéseitől eltérően végzik,

b) a 33/A. § szerinti építési tevékenység esetén a 13. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően végzik,

c) az alapvető követelmények, a tevékenységre vonatkozó szakmai szabályok, előírások megsértésével végzik, vagy

d) a tevékenység végzése az életet, az egészséget, a köz- és vagyonbiztonságot veszélyeztető állapotot vagy használatot eredményez  

11. § Az Étv. 48/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
"(1) Ha az építményt, építményrészt jogszerűtlenül vagy szakszerűtlenül valósították meg, az építésügyi hatóság arra az építtető vagy a tulajdonos kérelme alapján – amennyiben az építmény, építményrész fennmaradása nem eredményez az életet, egészséget veszélyeztető használatot vagy állapotot – fennmaradási engedélyt ad, ha

a) az e törvényben, az egyéb jogszabályban meghatározott műszaki és egyéb feltételek teljesülnek, vagy az építményt, építményrészt építési vagy más tevékenységgel szabályossá teszi, vagy

b) az műemlékvédelmi érdeket nem sért.

(1a) Az (1) bekezdés szerint kiadott fennmaradási engedély nem mentesít a 33/A. § (2) és (3) bekezdése rendelkezéseinek alkalmazása alól."

12. § (1) Az Étv. 62. §-a a következő (1d) bekezdéssel egészül ki:
"(1d) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy az egyszerű bejelentéssel érintett 300 m2-t meg nem haladó összes hasznos alapterületű lakóépületek tekintetében az építészeti-műszaki tervezői tevékenység, valamint a vállalkozó kivitelezői tevékenység végzéséhez szükséges felelősségbiztosítási szerződés tartalmi elemeire és a meglétének az ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg."

(2) Az Étv. 62. §-a a következő (1e) bekezdéssel egészül ki:
"(1e) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy a kötelező tervezői művezetés részletes szabályait, ennek keretében a tevékenységre vonatkozó szerződés egyes kötelező tartalmi elemeit (különös tekintettel a szerződés ellenértékére) rendeletben állapítsa meg."  

13. § Az Étv.

a) 2. § 4. pontjában az "az építésügyi hatósági engedély kérelmezője," szövegrész helyébe az "a hatósági engedély vagy tudomásulvétel kérelmezője, a 33/A. § szerinti építési tevékenység bejelentője" szöveg,

b) 20. § (7) bekezdés a) pontjában a "munkákra" szövegrész helyébe a "munkákra, valamint a 33/A. § szerinti egyszerű bejelentés alapján megkezdett tevékenységre" szöveg,

c) 32. § (1) bekezdésében a"tervdokumentáció" szövegrész helyébe a"dokumentáció" szöveg,

d) 32. § (11) bekezdésében az"engedélyezéshez" szövegrész helyébe a"hatósági eljáráshoz" szöveg,

e) 33. § (1) bekezdés a) pontjában a "tervek" szövegrész helyébe a "dokumentáció" szöveg, a "terveket" szövegrész helyébe a"dokumentációt",

f) ) 33. § (1) bekezdés c) pontjában az "a tervdokumentáció" szövegrész helyébe az "az építészeti-műszaki dokumentáció" szöveg,

g) 33/A. § (1) bekezdés a) pontjában a "bejelenti" szövegrész helyébe a " , kizárólag elektronikus úton bejelenti" szöveg,

h) 33/A. § (1) bekezdés c) pontjában az"egyszerű bejelentési" szövegrész helyébe a"kivitelezési" szöveg,

i) 33/A. § (1) bekezdés d) pontjában az "az egyszerű bejelentési dokumentációtól való" szövegrész helyébe az"a kivitelezési dokumentációtól kormányrendeletben meghatározott" szöveg,

j) 33/A. § (2) bekezdésében az "a bejelentéstől" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentéstől" szöveg,

k) 40. § (2) bekezdés c) pontjában a"kivitelezési terveknek" szövegrész helyébe a"kivitelezési dokumentációnak" szöveg,

l) 46. § (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában a "vezetésének" szövegrész helyébe a "meglétének, vezetésének" szöveg
lép.

14. § Hatályát veszti az Étv. 39/A. § (3) bekezdése.

15. § (1) Ez a törvény – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
(2) A 13. § g) pontja 2016. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 2. § és a 12. § (1) bekezdése 2016. szeptember 1-jén lép hatályba.