Fogalomtár

Az ÉTDR-rel kapcsolatos hatósági fogalmak.

Az építésügyi hatósági eljárást megindító kérelmet alapkérelemnek nevezzük. Az alapkérelem az, mely az eljárás ügyintézési határidő-számítását elindítja. (Pl. a kérelem módosítása nem alapkérelem.)

Az irat másik ügyintézőre történő szignálása. A funkció a hatósági felületen „Az eljárás általános adatai” fül „Átszignálás” gombjával érhető el. Átszignálást csak a szignáló jogosultsággal rendelkező munkatárs tud végezni. Az ÉTDR-ben az eljárást lehet átszignálni, nem pedig egyes iratot.
Az „Áttétel” cselekmény révén az eljárás (dokumentumokkal) - és ezzel együtt a cselekvési, írási jog - másik hatósághoz kerül át. Az „Áttétel” iratának címzettje csak egy, az ÉTDR-ben regisztrált hatóság lehet!
Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett iratba. Ez a jog akkor is megilleti az ügyfelet, ha korábban nem vett részt az eljárásban. Az ÉTDR-ben betekintési jog egy felhasználói jogosultság, mely a tárhely/mappa dokumentumaiba, cselekményeibe való betekintésre szolgál. Cselekményeket indítani ezzel a belépési móddal nem lehetséges. A „Megosztás”funkciógombbal adható meg.
A betekintő jogosult megismerni az eljárás összes kiadmányozott, expediált iratát és dokumentumát.
Lásd. egyedi kód
Egy cselekmény iratának olyan címzettje, aki csupán másolatként kapja meg azt. Cselekményláncolat esetén a másolatban kapó nem képes válaszcselekményt indítani (ellentétben a címzettel), legfeljebb általános levelet írhat. A másolatban kapó jelölése a levelező szoftverekből is ismert Cc (angolul "carbon copy"; a név az írógépek korszakából származik, amikor is indigóval készítették a másolatokat). Az ÉTDR az egyes cselekménytípusok esetén szabályozza, hogy milyen érintett lehet címzett vagy másolatban kapó. Például egy szakhatósági megkeresést címzettként csak hatóság kaphat, de másolatban kaphatja természetes személy és hatóság is.
Egy cselekmény (illetve iratának) célzottja. Cselekményláncolat esetén a címzett képes válaszcselekményt indítani (ellentétben a másolatban kapóval).
Valamely tevékenység, melyet az építtető vagy hatóság végzett. Az eljárási cselekmény eredménye lehet egyedi határozat, végzés vagy levél, amelyhez általában egy irat kapcsolódik, melyet a vagy a hatóság küld külső címzett felé, vagy külső feladótól érkezik a hatóság felé.

Az eljárási cselekménycsoport / láncolat egy vagy több logikailag összetartozó, csoportba foglalt eljárási cselekményből áll. A korábbi cselekményekre adott további válaszcselekmények cselekményláncolatot alkotnak (pl. hiánypótlási felhívás - hiánypótlás teljesítése - hiánypótlás elfogadása). A cselekményláncolat további cselekményeinek (iratainak, döntéseinek, mellékleteinek) megtekintéséhez és a történések áttekintéséhez a "+" jelre kell kattintani, ami fastruktúra-szerűen kibontja a cselekményláncolatot. A cselekményláncolat nyitva marad, ha egyes cselekményeket nem végeznek el (emiatt az eljárás sem zárható le).

A fejléc alatti képernyőterületen az adatok és funkciók tartalmilag csoportosítva ún. dobozokban (szaggatott vonallal körbehatárolva) kerültek elhelyezésre.
Törvény lehetővé teheti az eljárás felfüggesztését, ha az ügy érdemi eldöntése olyan kérdés előzetes elbírálásától függ, amelyben az eljárás más szerv hatáskörébe tartozik, vagy ugyanannak a hatóságnak az adott üggyel szorosan összefüggő más hatósági döntése nélkül megalapozottan nem dönthető el. Az ÉTDR-ben az „Egyedi felfüggesztés rögzítése” opcióval olyan határidőt módosító cselekmény rögzíthető, mely az eljárások cselekményei között egyébként nem kerül rögzítésre, lefolytatásra.
Az ÉTDR-ben nem regisztrált felhasználók számára a belépést lehetővé tevő betűkből, számokból, írásjelekből álló egyedi kód, melyet a „Megosztás” cselekménnyel automatikusan generál az ÉTDR.

Az építésügyi, építésfelügyeleti és örökségvédelmi hatóságok engedélyezési és tudomásulvételi eljárásainak elektronikus ügyintézését, az egyszerű bejelentés elektronikus benyújtását lehetővé tevő, a döntéshozatalt, az ügyfelekkel és a szakhatóságokkal való kapcsolattartást biztosító, építésügyi hatósági szolgáltatást elősegítő komplex elektronikus alkalmazás, mely az eljárás során beérkező és keletkező dokumentumokat elektronikusan kezeli, és adatot szolgáltat az Országos Építésügyi Nyilvántartásnak és egyéb alkalmazásainak.

Olyan természetes és jogi személyek (pl. kérelmező, tervező, szomszéd) akik az eljárásban részt vesznek, vagy egyéb szempontból érintettek
Az építési tevékenységgel érintett (tárgyi) ingatlannal szomszédos, továbbá hatásterületen lévő ingatlanok vizsgálandó köre.
ÉTDR felhasználói szerepkör, mellyel az iratok rendszerezését (érkeztető, iktató szám rögzítését) lehet elvégezni.

Az ÉTDR egy olyan, mindenki által hozzáférhető (azaz azonosítást nem igénylő) felülete, mely segítségével az építésügyi hatóság és az építésfelügyeleti hatóság – személyes adatot nem tartalmazó – általános tájékoztatást ad az elindult eljárások főbb ismérveiről. A tájékoztató felület nyilvános, így elérhetősége regisztrációhoz, azonosításhoz nem kötött.

Létrehozásakor a tárhely (benyújtás után mappa vagy eljárás) egy úgynevezett ÉTDR azonosítót kap, mely a rendszer által országosan egyedileg generált azonosító (automatikusan áll elő és nem módosítható). Az ÉTDR azonosító az évszámmal kezdődik, majd egy 8 jegyű számsorral folytatódik. (Pl.: 201400123456)

Minden ÉTDR-ben regisztrált személy kap egy egyedi ÉTDR felhasználói azonosítót, mellyel a rendszer használata során tudja azonosítani magát. Az ÉTDR felhasználói azonosítót (U betűvel kezdődő betű és számsor) a rendszer automatikusan generálja („Saját adatok szerkesztése” menü alatt tekinthető meg).
Ingyenes ügyfélszolgálat, ahol ÉTDR használatával kapcsolatban telefonon, online bejelentő felületen keresztül és elektronikus levélben lehet segítséget kérni, illetve hibabejelentést tenni.
ÉTDR felhasználói jogosultság. Az ÉTDR központi adminisztrátora központi beállításokat végez a rendszeren, illetve jóváhagyja a hatósági adminisztrátori és integrált ügyfélszolgálatos regisztrációkat.
Az ÉTDR oktatási környezete az éles rendszer környezetével megegyező szoftververziót alkalmazza, de az éles rendszerben működő egyes szolgáltatások az oktatási környezetben nem érhetőek el, továbbá adatbázisa is attól független és eltérő. Az oktatási környezet Ügyfélkapus azonosítás és regisztráció után érhető el a https://oktatas.etdr.gov.hu címen.
ÉTDR felhasználói szerepkör, mellyel a küldemények megfelelő kézbesítési csatornába tereléséről (postázásáról) lehet gondoskodni.
A belépés utáni kezdő képernyő.
Abban az esetben, ha az összetartozó információk nem jeleníthetők meg egy képernyőn, vagy indokolt logikus csoportokba foglalva megjeleníteni, az összetartozó adatok egy „füllel” jelölt oldalra vannak összerendezve (mintha egymás mögött álló kartonlapokon lennének) és az egyes oldalak között a fülekre kattintva lehet navigálni.
ÉTDR felhasználói jogosultság, mellyel a hatóság adatok és hatósági felhasználói adatok helyi karbantartását lehet elvégezni a hatósági adminisztrátori felületen. A többi hatósági felhasználó regisztrációját a hatósági adminisztrátor hagyja jóvá, és ő is osztja ki a hozzájuk tartozó szerepköröket.

ÉTDR felhasználói jogosultság, mellyel a saját hatóságánál folyó ügyekben lehet közreműködő segítséget nyújtani az ügyfeleknek (kérelem benyújtása, iratbetekintés, hiánypótlás teljesítése stb.).

Az iratsablonokban az ÉTDR-ben már rögzített adatok megjelenítésére szolgáló hely, alaktanilag -ként jelennek meg, Az iratban – amennyiben az a rendszerben rögzítésre került már – a hivatkozott adat jelenik meg.
Az ÉTDR-ben keletkezett iratoknak a rendszer által automatikusan generált egyedi azonosítója, melynek formája: IR- ……/évszám.

Iratról az ÉTDR-ben beadványok és kiadmányok esetében beszélünk, azaz az ÉTDR-be beérkező és az abban keletkezett dokumentumok az iratok. Más megközelítésben: az iratok azok a dokumentumok, melyek iktatásra kerülnek, azaz iratazonosítójuk van.

A döntések kívánt kézbesítési formája, mely lehet elektronikus (ÉTDR felületén és az Ügyfélkapun keresztül) vagy hagyományos, papíralapú (személyes vagy postai).
Egy eljárásban számos kérelmet lehet benyújtani. Az ÉTDR minden ügyféli oldalon végzett, újonnan indított cselekményt kérelem benyújtásának értékel. Az építésügyi hatósági eljárást megindító kérelmet (pl. építési engedély iránti kérelmet) alapkérelemnek nevezzük. Ha szövegkörnyezetben nem teszünk jelzőt a kérelem szó mellé (pl. „a kérelem benyújtása előtt”, akkor természetesen az alapkérelemre kell gondolni).

A kérelem benyújtásakor az ÉTDR-ben automatikusan generált PDF irat (Ügyféli beadvány kivonata), egy olyan kísérőlap, mely a kérelem beazonosításához szükséges legfontosabb adatokat tartalmazza.

Eljárástípustól függően a kérelmező lehet az építtető, az engedélyes vagy annak jogutódja.
ÉTDR felhasználói szerepkör, mellyel a hatósági felhasználó a kimenő iratot tudja "aláírásával " ellenjegyezni.
Az ügyintézés és hivatkozások könnyítése érdekében az ÉTDR kiemelten jeleníti meg azt a kérelmezőt, akinek a nevéhez kötődik az indítani kívánt eljárás (akit így neveznek meg az adatfelvitelnél). Többletjogot ez nem keletkeztet, csupán az ő neve jelenik meg a tárhely és a mappa azonosításánál.
Az egy képernyőoldalon ki nem férő felsorolások esetében a navigációt léptető gombok segítik, melyekkel oldalanként, vagy az első, illetve utolsó oldalra lehet előre és hátra mozogni.
A kérelem és mellékletei a beérkezést követően elektronikus mappába kerülnek. Az elektronikus tárhelyen lévő dokumentumoknak a kérelem benyújtása előtt a kérelmező, építtető a gazdája, a kérelem benyújtását követően az elektronikus mappa gazdája az eljáró építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság, mely mappához és tartalmához csak a Ket. és e rendelet szabályai szerint biztosít hozzáférést és betekintést.
Az a természetes személy, akit a kérelmező teljes bizonyító erejű okirattal meghatalmaz, hogy a nevében a kérelem benyújtásában vagy az eljárásban eljárjon és az ÉTDR-ben képviselje.
Egy cselekmény, melyet a „Megosztás” funkciógomb használatával lehet elvégezni, mellyel az eljáráshoz betekintők hozzárendelését lehet megtenni. A betekintők (pl. a tervező, rokon, vagy szomszéd, másik hatóság) jogot kapnak az eljárás egészének megtekintésére, követésére, de azt módosítani nem tudják.
Egyes esetekben a funkciók kiválasztása ikonnal és szöveggel vagy csak szöveggel ellátott nyomógombbal történik. A bal egérgomb megnyomására a funkció végrehajtásra kerül.
A rendszer az ÉTDR-ben nem elérhető azon természetes és jogi személyeket nevezi partnernek, akik számára egyedi kódot biztosít a tárhely (vagy mappa) felett rendelkezni jogosult. Mivel ezen személyek nem rendelkeznek ÉTDR felhasználói azonosítóval, így ők csak ezzel az egyedi kóddal (partner kulccsal) tudnak belépni az online felületre.
Lásd. egyedi kód
Olyan címzettek, akik nem kerülnek be a sablonból generált iratba a címzettek közé, ugyanakkor az iratot elektronikusan ők is meg fogják kapni.

A sablon olyan félkész irat, amely szövegszerűen tartalmazza az irat azon részeit, amelyek minden létrehozott iratban azonosak (törzsszöveg, avagy iratminta) és a rendszerben tárolt adatok felhasználásával automatikusan kitölti a konkrét ügyre vonatkozó részeket (mezőadatok, helykitöltők), ezzel mintegy megszemélyesítve, ügyre adaptálva az iratmintát.

Az ÉTDR regisztráció során lehetőség van az építésügyi folyamatokban közreműködő szakemberként (tervező, felelős műszaki vezető, építési műszaki ellenőr, építésügyi igazgatási szakértő, építésügyi műszaki szakértő) is rögzíteni adatainkat. Az ÉTDR ezt a regisztrációt kifejezetten az ügyféli oldalon értelmezi, tehát nem a hatósági eljárás során igénybe vett, kirendelt szakértőről van itt szó, hanem a szakmagyakorlók kamarai (jogosultsági) adatainak megadásáról.

Egy hivatal működésében, illetve egy adott ügy elintézése során több hatósági munkatárs működik közre. Az ő feladatellátásuk jellemzően specializálódott egy-egy cselekménysorra, s ehhez különböző jogosultsági szintekkel kell hogy rendelkezzenek. Ez alapján az ÉTDR 6 szerepkört különböztet meg: érkeztető/iktató, szignáló, ügyintéző, kiadmányozó, expediáló, vezető. Ezek a szerepkörök előfordulhatnak önállóan is, azaz minden szerepkörre külön-külön tisztviselő is beállítható, azonban az általánosan elterjedt gyakorlatnak megfelelően a szerepkörök összevonhatók. A hatósági adminisztrátori és az ügyfélszolgálati feladatellátás a rendszer fogalmai szerint nem szerepkör. Szerepköre ugyanakkor az adminisztrátornak is lehet, akár több is.

Az ügyben eljárni illetékes szervezeti egység és/vagy ügyintéző személy kijelölése, az elintézési határidő és a feladat meghatározása.
ÉTDR felhasználói szerepkör, mellyel adott ügyintézőre lehet szignálni az iratot.

Az építési tevékenységgel érintett telek/ingatlan (amelyre a kérelem vonatkozik). Jogszabály alapján a kérelemnek tartalmaznia kell az építési tevékenységgel érintett telek adatait. Ugyanakkor a pontos meghatározáshoz szükséges lehet további ingatlanokat is megnevezni, ha a telekingatlanon az építési tevékenységgel érintett épületnek, építménynek albetétesített helyrajzi száma (önálló tulajdoni lapja) is van. Ezek összessége alkotja a tárgyi ingatlanokat.

Az előzetes szakhatósági megkeresés, az építésügyi hatósági szolgáltatás kérelem, településképi vélemény, stb. és az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem elektronikus úton történő benyújtásához az ÉTDR az építtető részére közvetlenül a kérelem benyújtása előtt elektronikus feltöltő/gyűjtő tárhelyet biztosít. A tárhely az építésügyi hatósági engedély iránti kérelem benyújtásáig áll az építtető rendelkezésére. A dokumentumok elektronikus tárhelyre történő feltöltése önmagában az engedélyezési eljárást nem indítja meg.
Az építészeti-műszaki tervező feladata az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 9. § (4)–(8) bekezdésében foglaltak, az építtető igényei, megbízása, a tervezési program és a jogszabályok, szabványok és szakmai szabályok figyelembevételével az építésügyi hatósági eljárásokhoz és az építőipari kivitelezéshez szükséges építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése. A műszaki tervezési tevékenység és a tervezői művezetés építészeti-műszaki tervezési jogosultsághoz kötött.
Lekérdezéseknél a szűrés finomítását biztosítja. Segítségével a táblázatok adataiban történő szűrésnél a mezőbe írt értékre vonatkozó további szűrési feltétel adható meg.
Személyes benyújtás esetén az iratok, dokumentumok benyújtása után az ügyfélszolgálat munkatársa kinyomtatja az „Ügyféli beadvány kivonata” megnevezésű „papír alapú átvételi elismervényt”, melyet aláírásával lát el, majd átad a benyújtónak (vele együtt visszaadja a hatósági munkához a későbbiekben már nem szükséges dokumentumokat, adathordozókat is). Valamennyi kérelem esetén automatikusan generálja a rendszer.
ÉTDR felhasználói jogosultság, amellyel hatósági cselekményeket lehet végezni, és a kimenő irat tartalmát összeállítani.

Egy cselekményre válaszul adott cselekmény. A megkapott iratra (befejezett cselekményre) a címzett általában (a másolatban kapó csak egyes esetekben) tud reagálni. A válaszcselekmény mindig a szülő cselekményből indítható, s a cselekmények így kialakuló láncolatát nevezzük cselekményláncolatnak.

ÉTDR felhasználói szerepkör, felügyeleti, áttekintési joggal rendelkezik, de cselekvési joga nincs (ő általában a hivatal vezetője).
Az egyes pontokból az oldal alján található visszalépés nyíl oda léptet vissza, ahonnan az adott oldalt ezt megelőzően megnyitotta.