Dokumentációs Központ

A Dokumentációs Központ gyűjteményeinek - tervek, könyvek, kutatások - kereshető katalógusa.

Településrendezési fogalmak

Területszerkezet (térszerkezet)
A társadalmi-gazdasági jelenségek térbeli objektiválódásának módja: magába foglalja a természeti tényezők és a termelőerők térbeni megjelenését; a népesség területi eloszlását; a termelő és nem termelő ágazatok eszközeinek és foglalkoztatottjainak területi eloszlását; azokat a sajátos szerkezeti, strukturális viszonyokat, amelyek ennek alapján az egyes területi egységeken belül létrejönnek; a területi megoszlás olyan sajátos formáit, mint a koncentráció és a specializáció; végül a települések térbeli elhelyezkedésének mindezek függvényében alakuló rendjét.
 
Tervezési-statisztikai régió
Több megye (a főváros) területére kiterjedő, az érintett megyék közigazgatási határával határolt, egybefüggő tervezési, illetve statisztikai területi egység.
 
Területfejlesztési tanács
A területfejlesztés országos, regionális és megyei szinten működő szervei, amelyek a területfejlesztésben érdekelt szervezetek partnerségének, együttműködésének elvére épülnek.
 
Területfejlesztési politika
Az ország és az egyes térségek területi fejlődése fő irányainak, fejlesztési stratégiai céljainak és az ezek elérését segítő legfontosabb eszközöknek hosszabb időtávra szóló meghatározása és érvényesítése.
 
Területfejlesztési program
A területfejlesztési koncepció alapján kidolgozott középtávú cselekvési terv, amely stratégiai és operatív programokra épül.
 
Területrendezés
Az országra, illetve térségeire kiterjedően a terület-felhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, az erőforrások feltárása, a táj terhelése és terhelhetősége meghatározása, ezek együttes értékelése, előrejelzések készítése, a területi adottságok célszerű hasznosítási javaslatainak kidolgozása, a fejlesztési koncepciók és programok térbeli, műszaki-fizikai rendszerének meghatározása, nemzetközi együttműködés és szerződés keretében az európai és határ menti területrendezési tevékenység összehangolása.
 
Településrendezés eszközei
- településfejlesztési koncepció
- településszerkezeti terv
- szabályozási terv
- helyi építési szabályzat
 
Településrendezési terv
1. A településszerkezeti terv, a szabályozási keretterv és a szabályozási terv összessége.
2. Az ország, illetve egyes térségek nagytávlatú műszaki-fizikai szerkezetét meghatározó és befolyásoló tervdokumentum, amely biztosítja a területi adottságok és erőforrások hosszú távú hasznosítását és védelmét, az ökológiai elvek érvényesítését, a műszaki-infrastrukturális hálózatok összehangolt elhelyezését és a területfelhasználás rendszerét, optimális hosszú távú területi szerkezetét.
 
Településfejlesztési koncepció
1.A településrendezési tervet megalapozó, az önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, önkormányzati határozattal jóváhagyott dokumentum.
A helyi önkormányzat településpolitikai elképzeléseinek, célkitűzéseinek olyan foglalata, amely a település természeti, társadalmi, gazdasági, műszaki és környezeti adottságait figyelembe véve meghatározza a helyi önkormányzat településrendezési cselekvési programját.
2. Mindazon a településre kiterjedő társadalmi, gazdasági, tervezési és megvalósítási tevékenységek összessége, melyek a lakosság életminőségének, ellátási és környezeti viszonyainak javítását, a települések gazdaságának, műszaki-fizikai állományának gyarapodását, folyamatos megújítását, természetes és épített környezetének védelmét szolgálják. A településfejlesztési koncepció általában 15-20 évre kitekintő, a település fejlődési irányait meghatározó tervdokumentum, önkormányzati állásfoglalás.
3. Az ország, illetve egy térség átfogó távlati fejlesztését megalapozó és befolyásoló tervdokumentum, ami meghatározza a térség hosszú távú, átfogó fejlesztési céljait, továbbá a fejlesztési programok kidolgozásához szükséges irányelveket, információkat biztosít az ágazati és a kapcsolódó területi tervezés és területfejlesztés szereplői számára.
 
Településszerkezeti terv
A településrendezési terv azon része, amely meghatározza a település alakításának, védelmének lehetőségeit és fejlesztési irányait, ennek megfelelően az egyes területrészek felhasználási módját, a település működéséhez szükséges műszaki infrastruktúra elemeinek a település szerkezetét meghatározó térbeli kialakítását és elrendezését.
 
Szabályozási terv
A településrendezési terv azon eleme, amely a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével kapcsolatos sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket megállapító építési előírásokat térképen, rajzos formában ábrázolja.
A szabályozási terv jogszabály (rendelettel fogadja el a települési önkormányzat képviselő-testülete), rendelkezései mindenkire kötelezőek. A szabályozási tervnek a jóváhagyott településszerkezeti tervvel összhangban kell állnia, eltérés esetén a településszerkezeti tervet előzetesen módosítani kell.
 
Helyi építési szabályzat
Az építés rendjét a helyi sajátosságoknak megfelelően megállapító és biztosító települési önkormányzati rendelet, amely mindenkire kötelező magatartási szabályokat tartalmaz. Jogi formába önti a szabályozási tervben a műszaki tervezés nyelvén megfogalmazott célkitűzéseket és előírásokat, valamint meghatározza a település közigazgatási területének felhasználásával és beépítésével, a környezet természeti, épített értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket.
Szoros tartalmi összefonódásuk miatt a helyi építési szabályzatot a hozzátartozó szabályozási tervvel együtt kell alkalmazni.
 
Kiviteli terv
Az építés tervdokumentuma. Részletezettsége és műszaki tartalma függ az építmény paramétereitől (elsősorban szerkezeti rendszerétől és bonyolultságától), annak rendeltetésétől és igényszintjétől. A kiviteli terv nem hatósági tervfajta, meghatározott esetekben azonban bizonyos szintű kiviteli tervmegoldások is képezhetik az engedélyezési tervdokumentáció kötelező részét.
 
Engedélyezési terv
Az építést megelőző hatósági engedélyezési eljárás céljára készülő műszaki tervfajta.